गोदै ब'नान्जा स्लट
अफिसियेल गेम साइट।

गोदै ब'नान्जा माबोरै गेलेनो

सुइट ब'नान्जा - बेसेन नाङि डेम' रोखोमखौ गेले।

आबुं स्क्रिन
​, ​ or ​
Sweet bonanza logo

गोदै ब'नान्जा गेम रिभिउ, नेम आरो गुमुर

स्वीट ब'नान्जाया प्रेगमेटिक प्लेनि मोनसे गोमोथाव अनलाइन स्लट, बे सिमुलेटाराव मोनसे रुजुजायै 6x5 ग्रिड दं जेराव दोरोङारि पेलिनफोरजों सोमोन्दो गैयै केस्केडिं जथायनायनि थाखाय देरहानाय जायो। मोनफ्रोम स्पिनजों, गेलेगिरिफोरा ललीपप, गाबगोनां फिथाइफोर आरो गुबुन मिथाइफोरजों बुंफबनाय मोनसे इंद्रधनुष मुलुगाव गोदोयो। युट्युब आरो स्ट्रिमफोराव गोबां गुसु स्किडफोरा बे सैथोथिखौ रोखा खालामो दि गेलेमुआ गोबां मोजां आबेगफोर लाबोनो हागौ!

गेलेमुनि गाहाय आखुथाया जादों टम्बल फीचर, जेराव देरहानाय नेरसोनफोरा गोमायो आरो गोदान नेरसोनफोरा बिसोरनि जायगायाव गोग्लैयो, जायजों मोनसे स्पिनाव गोबां देरहानायनि खाबु सोमजियो। सर्पिल ललीपप्सनि महराव स्केटार नेरसोनफोरा फ्रि स्पिन एबा फ्रीस्पिननि मोनसे राउन्डसिम सौहैनो हायो, जेराव गेलेगिरिफोरा बांनाय मल्टीप्लायार आरो उफ्रा फ्रि स्पिन मोननो हायो।

स्वीट ब'नान्जाया मोनसे स्लट मेशिनल' नङा, नाथाय मिथाइनि मुलुगाव मोनसे गासैबो साहसगोनां खामानि होयो, जेराव मोनफ्रोमबो स्पिना गोदै जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा जोंनि साइटाव थोंजोङै स्लटखौ दामनो हागोन।

गोदै ब'नान्जा गेलेनायनि आखुथायफोर

गुबै slot नि मुं: Sweet Bonanza
जौगाहोग्रा/होग्रा: Pragmatic Play
फोसावनायनि खालार: 27.06.2019
RTP (प्लेयाराव थांफिन्नाय): 96.51%
Slot theme: केन्दि/फिथाइ
रिलफोरनि अनजिमा: 6 दाब्ला आरो 5 लंथं
Volatility: सानजेर
मबाइल रोखोम: हायो
Demo version: गोजौआव
Min. bet: 0.1 रुपया
Max. bet: 250 रुपया
गोबांसिन देरहानाय। (max win): x21100
देरहानाय सारिफोरनि अनजिमा: 20
Bonus रोखोमफोर: क्लस्टार, स्केटार, एभालान्स, मल्टीप्लायार आरो फ्रि स्पिनफोर
Autoplay: हायो
Jackpot: नङा
नैगुन राउन्ड: नङा

बेसेन नाङै गेलेमुखौ माबोरै गेलेनो/ कन्ट्रलफोर

गोदै बनानजाखौ दाम।

कम्पिउटार आरो लेपटपनि थाखाय नोंथाङा Enter एबा Space keys खौ बाहायनो हागोन। एबा mouse (माउस) खौ बाहाय।

मबाइल फनाव जों स्क्रिनाव मोनसे स्टेन्डार्ड टेप बाहायो।

गेलेमुआव उफ्रा खामानि मावनाय:

क्रेडिट - नोंथांनि एकाउन्टाव थानाय फान्डफोर

बेट - बेटनि साइज, बेट भेलु आरो गासै बाजि

अट'प्लेया मोनसे अट'मेटिक मड, नाथाय बेखौ फ्रि स्पिनजों गोनो गोथो खालामनो नाङा।

साइटाव गेलेमुनि मोनसे डेम' रोखोम थानायनि जाहोनाव, जुदि बेयो गोबाव समसिम सांग्रां नङाब्ला ल'ग इन एबा रेबथुमनायनि थाखाय खावलायनो हागौ। बेखौ बायपास खालामनाया जोबोद गोरलै, गेम सेटिंखौ (राव आरो रां) आबुं खालाम आरो गेमखौ बटनजों आपडेट खालाम। बेबादिनो स्वीट ब'नान्जा आइनाया ल'ड जागोन आरो नोंथाङा आरोबाव बेसेन नाङै गेलेबाय थानो हागोन। सायख'जानाय रांआव 100,000 क्रेडिटनि बिबाङाव डेम' बनासखौ गावनो गाव जमा खालामनाय जागोन।

गेलेनायाव गुदि नेम आरो आखुथायफोर

 1. Configuration आरो Stakes: गेलेमुआ मोनसे 6x5 ग्रिड जेराव दोरोङारि पेलाइन गैया। रिलाव जायखिजाया जायगायाव रोखोमसे नेरसोनफोरखौ ज' खालामनानै देरहानाय सोमजियो। गेलेगिरिफोरा गावसोरनि बाजिनि बिबांखौ बाङायसिन 0.20 खाउरिनिफ्राय मोनफ्रोम स्पिनआव गोबांसिन 125 खाउरिसिम गोरोब होनो हायो। गिदिर बेट्सआ क्रेडिटफोरखौ गोख्रै बाहायगोन, नाथाय देरहानायाबो जोबोद गेदेरसिन जानो हागौ।
 2. Tumble आखुथाइ: मोनफ्रोम देरहानायनि उनाव, गासैबो बाहागो लानाय नेरसोनफोरा गोमायो आरो गोदान नेरसोनफोरा गावसोरनि जायगायाव गोग्लैयो, जायनि फिथाय महरै मोनसे स्पिनाव फारियै देरहानो हागौ।
 3. Scatter आरो Freespins: ललीपप्सनि महराव स्केटार नेरसोनफोरा सुइट बनान्जाखौ माबोरै दामनो फ्रि स्पिननि मोनसे राउन्डखौ एक्टिभेट खालामनो हायो। बेबादि खालामनो थाखाय, नोंथाङा रीलफोराव बेफोरनि मोनब्रै एबा बांसिन नेरसोनफोरखौ बुथुमनो गोनांथि दं। फ्रि स्पिन राउन्डआव, गेलेगिरिफोरा 10 फ्रिस्पिन मोनो, लोगोसे उफ्रा स्पिन आरो मल्टीप्लायरनि जाथावनाबो मोनो।
 4. multipliar: फ्रि स्पिन राउन्डनि समाव, रीलफोराव गाबगोनां बमाफोर गोदै ब नुजानो हागौ, जाय मल्टीप्लायार महरै खामानि मावो। बिसोरो नोंथांनि देरहानायखौ नोंथांनि गुबै बाजिनि 100 गुनसिम बांहोनो हागौ।
 5. Ante Bet: गेलेगिरिफोरा एन्टे बेट आखुथायखौ सांग्रां खालामनो हायो, जायजों गावसोरनि गुदि बाजिखौ 25% बांहोनो हायो। बेयो स्केटार नेरसोनफोरनि गोग्लैनाय आरो फ्रि स्पिननि मोनसे राउन्डखौ एक्टिभेट खालामनायनि जाथावनाखौ नैगुन खालामो।
 6. RTP आरो Volatility: गेलेमुआव 96.48 जौखोन्दोनि आर.टी.पी. आरो गेजेरनिफ्राय गोजौ सोलाय-सोल' थायो, जायनि ओंथिया जाबाय थानाय फिसा रां होनाय आरो गिदिर देरहानायनि जाथावनानि गेजेराव मोनसे समानथाय।
 7. बांसिन देरहानाय: गेलेनायाव बयनिख्रुइ बांसिन देरहानाया बाजिनि अरथायनिफ्राय 21100 गुनसिम जानो हागौ।

गोदै ब'नान्जाजों रोखोमसे गेलेमुफोर

जुदि नोंथाङा रोखोमसे गेलेमुफोर नागिरनो लुबैयो, अब्ला बेयाव रोखोमसे गाबगोनां ग्राफिक्स, गोसो गुदुं बनास आखुथाय गोनां गेलेमुफोरनि मोनसे फिसा फारिलाइ होनाय जादों। बे गेलेमुफोरा फोर्बोआरि आरो रंजानायनिफ्राय लानानै दोरोङारि आरो सानजायारि महरफोरसिम बायदि रोखोमनि आयदा आरो स्टाइलफोरखौ दिन्थियो, मोनफ्रोमावबो गावनि रुजुजायै आखुथायफोर आरो गेलेनायनि स्टाइलफोर दं।

Candyland (1x2 Gaming)

बेयो केन्डी आरो मिथाइनि क्लासिक आयदाजों थुलुंगा जानाय मोनसे स्लट गेम। 1x2 गेमिंजों केन्डीलेन्डआ गोजों आरो गाबगोनां ग्राफिक्सजों लोगोसे बेसेन नाङै स्पिन आरो मल्टीप्लायरजों लोगोसे गोबां बनास आखुथायफोर होयो। गेलेमुआव मोनसे रेजें आरो रंजाथाव आबहावा दं, जाय बेखौ जिरायनाय आरो रंजाथाव गेमप्लेजों मोनसे स्लट नागिरग्राफोरनि थाखाय साबसिन बानायो।

Xmas (Playson)

बेयो प्लेसननि मोनसे क्रिसमास स्लट जाय गेलेगिरिफोरखौ मोनसे फोर्बोआरि आबहावायाव दोबैहोयो। बेयो दोरोङारि बर'दिननि नेरसोनफोर जेरै सान्ता क्लॉज, फुथुलाफोर आरो अनथोबफोर होयो। गेलेमुआव जर'खा बनास आरो फ्रीस्पिनफोर थानो हागौ, जाय क्रिसमास आयदानि सायाव बोलो होयो आरो मोनसे गोसो गुदुं गेमिं मोनदांथि होयो।

Dice

डाइसआ सरासनस्रायै फासानि र'लिंनि सायाव बिथा खालामनाय गेलेमुफोरखौ फोरमायो। गुबुन-गुबुन होग्राफोरा पासा गेलेनायनि गुबुन-गुबुन रोखोमफोर जासिनो हागौ, जेराव खाफाल आरो मावखान्थिनि गुदिमुवाफोर थाफानो हागौ। बेफोरो क्लासिक टेबल गेम महरै एबा स्लट एबा अनलाइन जुवा गेलेनाय महरै दिन्थिनो हायो।

Dragon Money (Amatic)

बेयो मोनसे अरियेन्टेल ड्रेगन थिमजों अमाटिकजों जौगाहोजानाय मोनसे स्लट गेम। बे गेलेमुआ मोनसे मेगनजों गोसो बोनो हानाय मोनदांथि सोरजिनो थाखाय दोरोङारि चीननि नेरसोनफोरखौ बाहायो। ड्रेगन मानिआव फ्रि स्पिन, मल्टीप्लायार आरो जेकपट बायदि आखुथायफोर थानो हागौ, थेवब्लाबो गेलेमुनि रोखोमनि सायाव सोनारना थि आखुथायफोरा गुबुन-गुबुन जानो हागौ।

Jammin' Jars (Push Gaming)

बेयो मोनसे 8x8 ग्रिड स्लट जेराव रोखोमसे फिथाइ-सामथाइनि थुबुरफोरनि थाखाय देरहानायफोरा जोनोम जायो। गेलेमुआव बांलांनाय मल्टीप्लायार आरो फ्रि स्पिनफोरनि मोनसे राउन्ड दं।

Fruit Party (Pragmatic Play)

बे स्लटआ स्वीट ब'नान्जाजों रोखोमसे, जायनि फिथाइ गोनां आयदा आरो केस्केडिं विन मेकानिक्स। गेलेमुआव मोनसे फ्रि स्पिन राउन्ड आरो रेन्डम मल्टीप्लायार दं जाय देरहानायखौ बांहोयो।

Twin Spin (NetEnt)

बे स्लटआ क्लासिक फ्रुट मेसिन थिमखौ गोदान गोदान ट्विन रील आखुथायजों जरायो, जेराव मोन्नै नांजाबनाय रीलफोरा सिंक्रनाइज खालामो आरो रोखोमसे नेरसोनफोरखौ दिन्थियो।

Sugar Pop (BetSoft)

मोनसे मोनथाम-इन-ए-रो स्टाइल गेम जेराव नोंथाङा देरहानो थाखाय मिथाइफोरखौ ज' खालामनांगोन। बेयो गावनि गाबगोनां डिजाइन आरो गोबां बनास आखुथायफोरनि थाखाय मुंदांखा।

Berryburst (NetEnt)

बे slot आ cluster payouts आरो Wild नेरसोनफोरखौ गोसारहोयो। गेलेमुनि आयदाया बायदि रोखोमनि बेरिफोर, आरो गेमप्लेआ मुंदांखा स्टारबार्स्ट स्लटनि मेकानिक्सजों रोखोमसे।

Fruitoids (Yggdrasil)

बे स्पेस फ्रुट स्लटआव मल्टीप्लायरजों लोगोसे फ्रीज आरो रि-स्पिन आखुथाय दं। मोनफ्रोमबो re-spin आ देरहानायाव बाहायजानाय multiplier खौ बांहोयो।

मावखान्थि एबा माबोरै देरहानांगौ

स्वीट ब'नान्जा अनलाइन स्लटआव देरहानायनि जेबो बानस'नाय राहा गैया, मानोना मोनफ्रोम स्पिननि फिथाया रेन्डम नम्बर जेनेरेटर (आरएनजी) जों थि खालाम जायो। जिखिजायामानो, माखासे मावखान्थिफोर आरो नोजोरफोर दं जाय गेमप्लेखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो हागौ आरो जाफुंसारनायनि खाबुखौ बांहोनो हागौ:

 1. Bankroll Management: जाफुंसार स्लट प्लेनि मोनसे गाहाय बिथिङा जादों नोंथांनि बेंक'लखौ सोलोजों सामलायनाय। नोंथाङा बाहायनो गोसो जानाय गासै बिबांखौ थि खालाम आरो बेयावनो थाबाय था। बेबादि बाजि दाखालाम जाय नोंथांनि बेंक'लखौ थाबैनो जोबलांनो हागौ।
 2. Use Ante Bet: एन्टे बेट आखुथाया मोनफ्रोम स्पिननि बेसेनखौ 25% बांहोयो, नाथाय बेसेन नाङै स्पिनफोरखौ सांग्रां खालामग्रा स्केटार नेरसोनफोरनि गोदै ब खाबुखौबो नै गुन खालामो। जुदि नोंथांनि बेंकर'ला गनायथि होयो, अब्ला बे सुबिदाखौ बाहायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ।
 3. बाङायसिन स्टेकआव गेलेनाय: जुदि नोंथांनि थांखिया नोंथांनि गेमिं सेसनखौ गोबांसिन खालामनाय आरो रोंमोन्दांथिखौ रंजानायब्ला, बाङायसिन बाहागोआव गेलेनायनि बाथ्रा सान। बेयो नोंथांखौ बांसिन स्पिन खालामनो खाबु होगोन आरो बेनिखायनो बनास आखुथायफोरखौ सांग्रां खालामनायनि खाबुखौ बांहोगोन।
 4. फ्रिस्पिन राउन्डनि थाखाय सांग्रां नोजोर: फ्रि स्पिनफोरा मख'जाथाव देरहानायनि खाबु होयो, जुनियायै जुदि गेलेनायाव गुन गोनां थायोब्ला। नाथाय, देरहानायनि गुदि राहा महरै नोंथाङा बेफोरनि सायाव सोनारनो नाङा। सांग्रांथिजों गेले आरो बेसेन नाङै स्पिनफोरखौ बांद्राय गाग्लोबनायजों दाखालाम।
 5. रां होजाथाव बाथ्राखौ सोलोंनाय: गेलेनायखौ जागायनायनि सिगां, बेखौ सुबुरुन होनाय जायो दि नोंथाङा गावखौ रां होनो हानाय आरो गेलेनायनि नेमफोरजों सिनायथि होनांगौ। बेयो नोंथांखौ बेखौ बुजिनायाव मदद होगोन दि बबे नेरसोनफोरा बयनिख्रुइबो बेसेनगोनांसिन आरो गेलेमुनि गुबुन गुबुन आखुथाइफोरा माबोरै खामानि मावो।
 6. गनायथाव मिजिंजों गेलेनाय: बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांदि स्लटफोरा खाफालनि गेलेमु आरो देरहानायनि जेबो बाथ्रा गैया। रंजानायनि थाखाय गेले आरो गेलेमुखौ मोनसे मोजां सम मोननायनि मोनसे राहा महरै नाय, रां आर्जिनायनि राहा महरै नङा।
 7. मोनसे थि बुब्लियाव थाथ': जुदि नोंथाङा गोबां बिबांनि रां देरहादोंब्ला एबा नोंथाङा थि खालामनाय खहानि सिमासिम सौहैबायब्ला, बेयो गेलेनायखौ बन्द' खालामनायनि सम। बेयो नोंथांखौ सासे देरहागिरिखौ जानगार खालामनायाव एबा गिदिर खहानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन।

गोसोआव लाखि दि जायखिजाया गेलेनायनि राहाया जादों बिखान्थिखौ रंजानाय। गोदै ब'नान्जा गेलेनायाव गाहाम हामलायनाय!

स्वीट ब'नान्जा स्लटनि मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोर

बेखौ बुजिनाया गोनांदि गेलेमुनि मोनदांथिया गेलेगिरिनि गावारि सायख'नायाव गोबाङैनो सोनारो। गोदै ब'नान्जाया मोनसे गोसो गुदुं आरो गाबगोनां स्लट गेलेमु होयो, नाथाय बेनि रोंमोन्दांथिया गावारि थावनाय आरो गेलेनाय रोखोमनि सायाव सोनारना गुबुन गुबुन जानो हागौ।

 1. गोदान गोदान गेमप्ले:थि पेलाइन गैयै 6x5 ग्रिड आरो टाम्बल सुबिदाया मोनसे रुजुजायै गेमिं मोनदांथि होयो।
 2. गोसो बोगथाबग्रा डिजाइन:मोनसे केन्डी थीमजों गोजों आरो गाबगोनां ग्राफिक्सआ गेलेमुखौ नुनायाव गोसो बोनो हानाय खालामो।
 3. गोजौ देरहानो हानाय गोहो:गेलेमुनि बांसिन देरहानाया 21,100 गुन बाहागोसिम सौहैनो हागौ, जाय मोनसे स्लट गेमनि थाखाय जोबोद गोजौ।
 4. Multipliars जों Free Spins (फ्रि स्पिन) आखुथायमल्टीप्लायर्सजों फ्री स्पिन्स राउन्डआ मोनसे उफ्रा थाखोनि रंजानाय आरो गिदिर देरहानायनि खाबु दाजाबदेरना होयो।
 5. गोजौ RTP:गेलेमुनि आर.टी.पी.आ 96.48% - 96.51 जौखोन्दोनि खाथिखाला, जाय अनलाइन स्लटफोरनि थाखाय सानजेरनि गोजौसिन।
 6. बेसेन नाङै स्पिन बादाफोरखौ बांहोनो थाखाय एन्टे बेट:एन्टे बेट आखुथाया स्पिननि बांनाय बेसेनावब्लाबो, नोंथांनि फ्रि स्पिन मोन्नायनि खाबुखौ नैगुन खालामो।
 7. Mobile compatibility: गेमखौ मबाइल डिभाइसफोरनि थाखाय साबसिन खालामनाय जादों, जाय नोंथांखौ browser आरो application मोननैयावबो गेलेनो गनायथि होयो। नोंथाङा Google Play नि लिंकनिफ्राय Sweet Bonanza APK खौ डाउनलड खालामनो हागोन।
 1. गोजौ दावराव-दावसि:बे गेलेमुआ बै गेलेगिरिफोरनि थाखाय आरजाथाव नङाबो जानो हागौ जाय बांसिन दिदोम आरो गले-गले देरहानायखौ मोजां मोनो।
 2. प्रग्रेसिब जेकपटनि आंखाल:दावगालु जेकपटफोर थानाय स्लटफोरनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय, मोनसेनि आंखालआ मोनसे खहागोनां जानो हागौ।
 3. Ante Bet Risk: जेराव एन्टे बेटआ नोंथांनि बनास देरहानायनि खाबुखौ बांहोयो, बेयो स्पिननि बेसेनखौबो बांहोयो, जाय नोंथांनि बैंकरलखौ थाबैनो बाङाय खालामनो हागौ।
 4. माखासेनि थाखाय जोबोद गोदै जानो हागौ:आयदा आरो ग्राफिक्सआ माखासे गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद गोजों एबा खुदियाबादि जानो हागौ।
 5. सिगांग्रो गोब्राबथि:गेलेमुनि मानगोनां महर आरो आखुथायफोरा गोदान गेलेगिरिफोरनि थाखाय बुजिनो गोब्राब जानो हागौ।

सोंलुफोरनि फिन्नायफोर:

स्वीट ब'नान्जाया प्रेगमेटिक प्लेजों सोरजिजानाय मोनसे स्लट मेसिन गेम। बेवहाय फिथाइ आरो मिथाइनि आयदानि 6x5 ग्रिड दं, जेराव स्केटार नेरसोन महरै मोनसे गिदिर सर्पिल ललीपप दं। गेलेमुआव जेबो थि अनजिमानि पेलाइनफोर गैया। नेरसोनफोरखौ रिलाव जायखिजाया जायगायाव स्क'र खालामनाय जायो।

नोंथाङा जोंनि साइटाव डेम' मडाव बेसेन नाङाजासे Sweet Bonanza दामनो हागोन। बे option (अपसन) आ download (डाउनलड) एबा रेबथुमनायनि गोनांथि गैया। गेमाव demo account आ page (पेज) खौ रिल'ड खालामनायनि उनाव एबा button जों रिफ्रेस खालामनायनि उनाव गावनो गाव लाथिख' जागोन। बेबादिनो क्रेडिटफोरा माब्लाबाबो आद्रा थानाय समाव जोबनाय नङा।

जेब्ला रिलफोराव मोनब्रै एबा बिनि बांसिन ललीपप नेरसोन नुजायो अब्ला फ्रि स्पिनफोरा सांग्रां जायो। बेयो नोंथांनो गिबियाव 10 फ्रिस्पिन होयो, आरो फ्रि स्पिन राउन्डनि समाव मोनसे उफ्रा स्केटारआ आरोबाव बांसिन स्पिन दाजाबदेरनो हागौ।

स्वीट ब'नान्जा स्लटआव गोबांसिन रां होनाया नोंथांनि बाहागोआव 21,100x निफ्राय 21,175x। बे मख'जाथाव देरहानाय बिबांखौ फ्रिस्पिन आखुथाय (गोजौनि सोंथि) नि थाखाय साबायखर बावनो हायो, जेराव गोबां-गाबनि बमाफोर (मल्टीप्लायर) नुजानो हायो आरो जयै स्टेक खालामनो हायो।

स्वीट ब'नान्जायाव प्लेयाराव रिटार्न टु प्लेयार (आर.टी.पी.) जौखोन्दोआ 96.48 जौखोन्दोनिफ्राय 96.51 जौखोन्दोनि खाथिखाला। बे अनजिमाया गासैबो रां दांनायनि बुंफुरलुआरि जौखोन्दोखौ दिन्थियो दि स्लटआ समजों लोगोसे गेलेगिरिफोरनाव फैफिनगोन, हरखाबै नङा।

गेलेनायनि गाहायाव settings (सेटिंस) दं जेराव नोंथाङा बेफोर settings (सेटिंस) फोरखौ थि खालामनो हायो। गासैबो settings फोरखौ सायख'नायनि उनाव, गेमाव settings आरो localization खौ सोलायनो थाखाय Update game button आव click (क्लिक) खालाम।

स्वीट ब'नान्जाहा मोनसे एन्टे बेट आखुथाय दं जेराव गेलेगिरिफोरा गावसोरनि बेस बाजिखौ 25% बांहोनो हायो आरो बेसेन नाङै स्पिननि थाखाय स्केटर नेरसोनफोरखौ बाहागो खालामनायनि खाबुखौ नैगुन खालामनो हायो। गुबुन मोनसे मख'जाथाव आखुथाया जादों टम्बल आखुथाय, जेराव देरहानाय नेरसोनफोरा गोमायो आरो गोदानफोरा गावसोरनि जायगायाव गोग्लैयो, जाय रोखोमसे स्पिनाव उफ्रा देरहानायनि गोहो जासियो।

गोदै ब'नान्जा गेमखौ मबाइल आयजेंफोराव दामनो हायो। बेखौ HTML5 बिरोंदामिन बाहायनानै बानायनाय जादों, जाय बेखौ डेस्कटप कम्पिउटार, सेल फन आरो टेबलेटफोरजों गोरोबहोयो।

अनलाइन स्वीट ब'नान्जा गेलेनायखौ सरासनस्रायै रैखाथि गोनां मानिनाय जायो। बबेखानि, खारि रैखाथि आरो मोजां गेलेनायखौ रोखा खालामनो थाखाय फोथायजाथाव आरो रैखाथि गोनां साइटफोराव गेलेनाया गोनांथार। डेम' रोखोमाव नोंथाङा जेबो खैफोद गैया, मानोना नंगुबै रांनि जायगायाव भार्चुयेल अनलिमिटेड क्रेडिटफोरखौ बाहायनाय जायो। जुदि बिसोर जोबलांबायब्लाबो, नोंथाङा गेमखौ रिल'ड खालामनो हागोन आरो क्रेडिटफोरा गावनो गाव जमा जाफिनगोन।

गोदै ब'नान्जायाव दोरोङारि जेकपट गैया। गेलेमुआ गावनि फ्रि स्पिन आखुथायफोर आरो गुन गोनांफोरनि सायाव बांसिन गोसो होयो, जाय मख'जाथाव देरहानो हागौ।

गेलेमुआव गेजेरनिफ्राय गोजौ सोलाय-सोल' थायो, जायनि ओंथिया जाबाय थाबाय थानाय फिसा देरहानाय आरो समजों लोगोसे गिदिर रां होनायनि जाथावना।

स्वीट ब'नान्जाखौ 25 जुन, 2019 मायथाइयाव प्रेगमेटिक प्लेजों फोसावनाय जादोंमोन।

हां, स्वीट ब'नान्जाखौ टाच स्क्रीन मबाइल फनफोराव दामनो हायो मानोना बेयो मबाइल गेमिंनि थाखाय साबसिन खालाम जानाय। गेलेनायनि सुबिदानि थाखाय, गाहायनि आगदा खनायाव थानाय बटनाव क्लिक खालामनानै Full screen mode आव थां।

गेलेमुआव मोनद' रिलफोर दं।

स्वीट ब'नान्जायाव बाङायसिन बाजिआ सेटिंसआव नोंथाङा थि खालामनाय रांनि 0.20 खावरिफोर।

स्वीट ब'नान्जाहा रि-स्पिन आखुथाय गैया, नाथाय बेयाव मोनसे टम्बल आखुथाय दं जेराव देरहानाय नेरसोनफोरखौ गोदानजों सोलायनाय जायो, जाय रोखोमसे स्पिनाव देरहानायनि उफ्रा खाबु होयो।

डिसक्लेमार

SWEETBONANZA.RUN बेयो रंजानायनि मोनसे प्लेटफर्म। बे एप्लिकेसनआव देरहानायनि जाथावनाखौ गुबै गेलेमुफोराव देरहानायनि जाथावनाजों समान सान्नो हाया। बे एपआ 18 बोसोरनि बांसिन बैसोनि बैसोगोराफोरनि थाखाय दं। बे बेसेन नाङै एपखौ गेलेनानै मोजां मोनो!