Sweet Bonanza Spielautomat
Oficielne sedło graśa graśe.

Sweet Bonanza ako se grajo.

Grajśo SWEET BONANZA - dermotnje demO-wersiju

Połny wobraz
​, ​ or ​
Słodki bonanza-logo

Swet Bonanza grajna rozpšawa, pšawidła a pótajmstwa.

Sweet Bonanza jo fasciněrujucy online-grajny awtomat pragmatic Play. Toś ten simulator ma jadnorazowy 6x5-raster, w kótaremž su dobytki źěkowano kaskaděrujucej kombinaciji, kótarež se na tradicionalne dobytkowe linije njezwězuju. Z kuždym wobwjertnjenim pokazuju se grajarje do tycowego swěta, kótaryž jo z lizami, pisanymi płodami a drugimi słodkosćami połnjony. Wjele coolch kufow na YouTube a Streams wobkšuśuju fakt, až móžo graśe wjele pozitiwnych emocijow wuwołaś!

Głowny pócynk graśa jo tumble-featura, pśi kótaremž symbole dobytka zgubiju a nowe na jich městno padnu, pśez což šanse na někotare dobytki w jadnučkem spinku nastanu. Scatter-symbole we formje spiralowych lutkow zmóžniju pśistup k krejzu lichych graśow abo lichych graśow, pśi kótarychž mógu grajarje pówušone multiplikatory a pśidatne liche graśa dostaś.

Sweet Bonanza njepóbitujo jano grajny awtomat, ale cełe dyrdakojstwo na swěśe słodkosćow, w kótaremž móžo kuždy spin k słodkemu wuspěchoju wjasć. Móžośo słop direktnje na našom websedle graś.

Kakosći graśa Sweet Bonanza

Spócetne Slot-mě: Sweet Bonanza
Wuwijaŕ/póbitowarje: Pragmatic Play
Zjawowy datum: 27.06.2019
RTP (Return to Player): 96.51%
Slot-tema: Słodkosć/Sad
Licba walcow: 6 horizontal a 5 vertikal
Zwjeršnosć: Pśerězk
Mobile Version: Jo
Demo-wersija: Pśez
Minimalne zasajźenje: 0.1 Euro
Maks. zasajźenje: 250 Euro
Maksimalny dobytk (max win): x21100
Licba dobytkowych linijow: 20
Bonusowe družyny: Cluster, scatter, avalanche, multiplikator a liche graśa.
Awtomatiske zasejpódaśe: Jo
Jackpot:
Pódwójenje pódwójenja:

Kak se graśe dermotnje grajo / wóźenje grajo – wóźenje.

Sweet Bonanza graś

Za kompjutery a laptopy móžośo zapódaśe abo proznu tastu wužywaś. Abo wužywajśo myšku.

Na mobilnych telefonach wužywamy standardne tipy na wobrazowki.

Pśidatne funkcije w graśu:

Derje měś - Waše derjeměśe na Wašom konśe.

Wetti - wusokosć zasajźenja, zasajźenje a cełkowna sajźba.

Awtoplay jo awtomatiski modus, njedejał pak se z lichymi graśami zaměniś.

Fakta dla, až dajo demowersija graśa na websedle, móžo se pśizjawjenje abo registrěrowanje pominaś, gaž njejo dlejšy cas aktiwny. To wobejś jo cele jadnorje, wupołniśo nastajenje graśa (rěc a pjenjeze), a aktualizěrujśo graśe z tłocaškom. Na tu wašnju se Sweet Bonan Spiegel zacytajo a móžoš dermotnje dalej graś. Demo-bonus se awtomatiski we wusokosći 100.000 creditow we wubranych pjenjezach derje pišo.

Zakładne pšawidła a funkcije w graśu.

 1. Konfiguracija a zasajźenja: Graśe jo 6x5-raster bźez tradicionelnych dobytkowych linijow. Dobytki se generěruju, z tym až se identiske symbole na někakem městnje na walcenje gruppěruju. Grajarje mógu swójo zasajźenje nanejmjenjej 0,20 pjenjez až do maksimalnje 125 pjenjez na rundu pśiměriś. Wětše zasajźenja pśetrjebaju credity malsnjej, ale dobytki mógu teke wjele wětše byś.
 2. Tumble-funkcija: Pó kuždem dobytku zgubiju se wšykne wobźělujuce symbole a nowe padnu na jich městno, což móžo k se slědujucym dobytkam w jadnučkem špryku wjasć.
 3. Scatter a lichotne graśa: Symbole scatter-symbole Kak se Sweet Bonanza grajo. we formje Lutscherna mógu jadnu rundu lichych graśow aktiwěrowaś. K tomu musyśo styri abo wěcej toś tych symbolow na walcanju zběraś. W lichej runźe dostanu grajarje 10 lichych graśow ako teke móžnosć pśidatnych spinkow a multiplikatorow.
 4. Multiplikatory: Za cas licheje rundy mógu barwojte bomby Słodki bonanza-demo na walcowanjach wujś, kótarež ako multiplikatory funkcioněruju. Móžośo Waše dobytki až do 100-fachowych z Wašogo spócetnego zasajźenja zwušyś.
 5. Ante-wette: Grajarje mógu Ante-bet-funkciju aktiwěrowaś a swój zakładny zasajźenje wó 25% pówušyś. To pódwójujo wěrjepódobnosć, až scatterowe symbole padnu a koło liche graśa aktiwěrowaju.
 6. RTP a Volatilit: Graśe ma RTP wót něźi 96,48% a srjejźnu až do wusokego wolatility, což wóznamjenijo rownowagu mjazy cesto mjeńšymi wupłaśenjami a móžnosću wjelikich dobytkow.
 7. Maksimalne dobytki: Maksimalne dobytki w graśu mógu až do 21100-fachowych zasajźenjow wucyniś.

Pódobne graśa ako sweet bonan

Gaž cośo pódobne graśa namakaś, namakajośo how mału lisćinu graśow ze samskimi pisanymi grafikami a rozbuźecymi bonusowymi funkcijami. Toś te graśa reprezentěruju wjeliku licbu temow a stilow, wót kšutych a luštnych až k tradicionalnym a orientaliskim motiwam, kuždy ze swójskimi jadnoraznymi funkcijami a grajnymi stilami.

Candyland (1x2 Gaming)

To jo grajny awtomat, kótaryž jo inspirěrowany wót klasiskeje temy słodkosćow a słodkosćow. Candyland wót 1x2 Gaming póbitujo swětłe a pisane grafiki ako teke rěd bonusowych funkcijow, mjazy nimi liche graśa a multiplikatory. Graśe ma lažku a rozdrosćeńsku atmosferu, což idealne za tych cyni, kótarež grajne awtomaty z wótpinajucym a rozdrosćeńskim gameplayjom pytaju.

Xmas (Playson)

To jo gódowny slot Playson, kótaryž dajo se grajarjow do swětosneje atmosfery zanuriś. Póbitujo tradicionelne gódowne symbole ako ruprajchta, grajki a dary. Graśe móžo wósebne boni a liche graśa wopśimjeś, kótarež gódownu temu wuzwiguju a gnujuce grajne dožywjenje póbituju.

Dice

Kóstki se póśěguju powšyknje na graśa, kótarež na kóstkach bazěruju. Wšake póbitowarje mógu rozdźělne wersije kóstkowych graśow póbitowaś, kótarež mógu elementy gluki a strategije wopśimowaś. Móžośo se ako klasiske blidowe graśa abo ako grajne awtomaty abo online-graśa na gluku pśedstajiś.

Dragon Money (Amatic)

To jo slotowe graśe, kótarež jo se wuwiło wót Amatic z orientaliskim plonom. Graśe wužywa tradicionelne chinske symbole, aby wizuelne spódobne dožywjenje twóriło. Dragon Money móžo funkcije ako liche graśa, multiplikatory a samo jackpot wopśimowaś, lěcrownož wěste funkcije wótwisnje wót wersije graśa wariěrowaś mógali.

Jammin' Jars (Push Gaming)

Jo 8x8-raster-slot, pśi kótaremž se dobytki źěkowano clusteram identiske płody twórje. Graśe wopśimjejo stupajuce multiplikatory a koło liche graśa.

Fruit Party (Pragmatic Play)

Toś ten grajny awtomat jo pódobny Sweet Bonanza ze swójeju płodneju temu a kaskaděrujuceju dobytkoweju mechaniki. Graśe póbitujo liche koło a pśipadne multiplikatory, kótarež dobytki pówušuju.

Twin Spin (NetEnt)

Toś ten grajny awtomat kombiněrowany klasisku grajnu awtomatiku z inowatiwneju Twin Reel-funkciju, pśi kótarejž se susednej walce synchronizěruju a samske symbole pokazuju.

Sugar Pop (BetSoft)

Graśe w tśi-dobydnjońskem stilu, pśi kótaremž musyśo słodkosći kombiněrowaś, aby dobytki dojśpili. Jo sławny za jogo pisany design a wjele bonusowych funkcijow.

Berryburst (NetEnt)

Toś ten grajny awtomat bitujo wupłaśenja clusterow a ekspanděrujuce źiwe symbole. Tema graśa jo wjelika licba jagodow, a gameplay jo pódobna mechanika woblubowanego starburst-slota.

Fruitoids (Yggdrasil)

Toś ta space Fruit Slot wopśimjejo freeze- a re-spinowu funkciju z multiplikatorami. Kuždy replonk pówušyjo multiplikator, kótaryž se na dobytki nałožujo.

Strategija abo kak se dobydnjoš.

Njedajo žedne garantěrowane móžnosći dobytka w online-grajnem awtomatje Sweet Bonanza, dokulaž se wuslědk kuždego wobwjertnego lěta pśez licby licbow (RNG) póstajijo. Su pak wěste strategije a zakłady, kótarež mógu pśi tom pomagaś, gameplay optiměrowaś a šanse wuspěcha pówušyś:

 1. Bankroll-zastojnstwo: Jaden z nejwažnjejšych aspektow wuspěšnego graśa Slotowego graśa jo, waš bankowy twaŕ z rozymom rědowaś. Póstajśo cełkownu sumu, kótaruž sćo zwólniwy a źaržćo se za tym. Njecyńśo žedne wuběźowanja, kótarež mógu waše bankowelly malsnje wužywaś.
 2. Wužywajśo se ante-wuběźowanja: Funkcija Ante-bet-funkcije pówušyjo gódnotu kuždego wobwjerta wó 25%, pódwójjo pak teke šanse na scatter-symbole Słodki bonanza-demo , kótarež lichotne graśa aktiwěruju. Jolic Waš bankowyll dowólijo, móžo wužywanje toś teje funkcije wužytne byś.
 3. Graś z minimalnymi zasajźenjami: Jolic jo Waš zaměr, waše grajne pósejźenje maksiměrowaś a dožywjenje wužywaś, by wy dejali wobglědowaś, z minimalnymi zasajźenjami graś. Na tu wašnju móžośo wěcej wjerśenjow cyniś a z tym Waše šanse na aktiwěrowanje bonusowych funkcijow pówušyś.
 4. Rozglědniwe wašnje póstupowanja na lichych rundach: Liche graśa póbituju móžnosć wjelikich dobytkow, wósebnje gaž su multiplikatory w graśu. Wóni pak njedejali se na to spušćiś, až su primarna droga, aby dobywali. Njegrajśo rozglědniwosć a njeslědujśo lichotne graśa k agresiwnje.
 5. Nawuknjenje wupłaśenjoweje tabulki: Pjerwjej až zachopijośo z graśim, dejali se z wupłaśenjoweju tabulku a pšawidłami graśa wupóznaś. To buźo Wam pomagaś, kótare symbole su nejdrogotnjejše a kak wšake funkcije graśa funkcioněruju.
 6. Graśe z rozymnymi wócakowanjami: Jo wažne, se na to dopominaś, až su grajne awtomaty gluki a njedajo žedne garantije dobytka. Grajśo na wjasele a woglědajśo graśe ako móžnosć, dobry cas měś, nic ako jadnu móžnosć, pjenjeze zasłužyś.
 7. Stopujśo we wěstem casu: Gaž sćo nabejnu sumu pjenjez dobyli abo jaden z Was póstajony njedostatk dojśpili, jo na casu, z graśim pśestaś. To buźo Wam pomagaś, ako dobyśaŕ z naměsta hyś abo wjelike tšuśe wobejś.

Mysliśo na to, až kluc ku kuždemu graśu w tom wobstoj, sebje proces wužywaś. Wjele gluki w sweetu Bonanza-graśu!

Lěpšyny a njelěpšyny grajnego awtomata Sweet Bonanza

Jo wažne rozměś, až zawupytnjenje graśa kradu wót wósobinskich lubosćow grajarja wótwisujo. Sweet Bonanza póbitujo gnujuce a pisane graśe Slot-graśe, ale dožywjenje móžo wótwisnje wót indiwidualnego słoda a grajnego stila wariěrowaś.

 1. Innovatives Gameplay:6x5-raster bźez kšutych dobytkowych linijow a funkcija tumble póbitujo jadnorazne grajne dožywjenje.
 2. Atraktiwny design:Swětłe a pisane grafiki ze słodkosćoweju temu cynje graśe optiski spódobne.
 3. Wusoki potencial dobytka:Maksimalny dobytk graśa móžo až do 21.100-fachowych fachow zasajźenja dojśpiś, což jo za graśe slotow bejnje wusoke.
 4. Liche graśa z multiplikatoroweju funkciju:Licha runda z multiplikatorami stara se wó pśidatnu napnětosć a móžnosć za wjelike dobytki.
 5. Wusoki RTP:RTP graśa lažy pla 96,48% - 96,51%, což jo za online-slotow nadpśerěznje.
 6. Ante-wuběźowanja, aby se wólne grajne kwoty pówušyli:Funkcija Ante-bet-funkcije pódwójjo Waše šanse na liche graśa, gaž teke k pówušonym kostam za wobwjertnjenje.
 7. Mobilna kompatibelnosć: Graśe jo za mobilne rědy optiměrowane, tak až móžośo jen we wobglědowaku ako teke pśez nałožowanje graś. Móžośo Sweeta Bonanza APK pśez link w Google Play ześěgnuś.
 1. Wusoki volatilit:Graśe se snaź za grajarjow njegóźi, kótarež stabilnjejšy a cesćejšy dobytk lubjej maju.
 2. Feluju progresiwnego jackpota:Za fanow grajnych awtomatow z progresiwnymi jackpotami móžo felowanje takego jackpota njelěpšyna byś.
 3. Ante-riziko: Mjaztym až Ante-zasajźenje Waše šanse na bonus pówušyjo, wón teke kosty za spinku pówušyjo, což móžo Waš bankowy relloll malsnje wužywaś.
 4. Móžo za někotarych pśesłodny byś:Tema a grafika móžotej za někotare grajarje pśeswětlona abo źiśecy byś.
 5. Stopjeń śěžkosći za zachopjeńkarje:Nje standarźeński format a funkcije graśa mógu za nowych grajarjow śěžko rozměś.

Wótegrona na pšašanja:

Sweet Bonanza jo grajny awtomat, kótaryž jo se wuwił wót Pragmatic Play. Ma 6x5-raster z płodami a słodkosćami, inkluziwnje wjelikego spiralowego liza ako scatter-symbol. Njejo žedna wěsta licba dobytkowych linijow w graśu. Symbole se na někakem městnje na walcach pógódnośuju.

Móžośo Sweet Bonanza dermotnje w modusu Demonh direktnje na našom websedle graś. Za toś tu opciju njejo žeden download abo registrěrowanje trěbne. Demokonta w graśu se pó nowowobchadni boka abo aktualizěrowanju pśez tłocašk awtomatiski na nulu stajijo. Tak njebudu kredity na dobrozdaśu žednje pśetrjebane.

Lichotne graśa se aktiwěruju, gaž se styri abo wěcej lolipop-symbolow na walce pokazuju. Pśez to dostanjośo nejpjerwjej 10 lichych graśow, a pśidatny scatter za cas licheje rundy móžo hyšći wěcej wjerśenjow pśidaś.

Maksimalne wupłaśenje w Sweet Bonanza Slot wucynijo 21.100-fachowych až do 21.175-fachowych z Wašogo zasajźenja. Toś ta naglědna suma dobytka móžo se źěkowano lichej funkciji za liche graśe (pšašanje górjejce) dojśpiś, pśi kótarejž se wěcejbarwne bomby (multiplikatory) pokazuju a se štapju.

Return to Player (RTP)-procentowa sajźba pla Sweet Bonanza lažy pla 96,48% do 96,51%. Toś ta licba dajo teoretiskej procentowej sajźbje cełego zasajźonych pjenjez, kótarež grajny awtomat w běgu casa na grajarjow slědk dajo, ned ned nic ned.

Pód graśim su nastajenja, w kótarychž móžoš toś te nastajenja póstajiś. Za tym až sćo wubrał wšykne nastajenja, klikniśo na tłocašk Graśe aktualizěrowaś, aby nastajenja a lokalizěrowanje změnił.

Sweet Bonanza ma Ante-bet-funkciju, pśi kótarejž mógu grajarje swóju zakładnu sajźbu wó 25% pówušyś a jich šanse na scatterowe symbole za liche graśa pódwójś. Dalšna późiwanja gódna featura jo tumble-feature, pśi kótaremž se symbole dobytka zgubiju a nowe na jich městno teptaju, což potencial za pśidatne dobytki w samskem spince póbitujo.

Graśe Sweet Bonanza móžo se na mobilnych rědach graś. Zestaja se z HTML5-technologiju, pśez což jo ze desktopowymi kompjuterami, mobilnymi telefonami a tabletami kompatibelne.

Online-graśe Sweeta Bonanza płaśi powšyknje ako wěste. Jo pak wažne, se na dowěry gódne a wěste websedła graś, aby se šćit datow a fairplay zarucył. W demowersiji njekryjśo nic, dokulaž se město napšawdnych pjenjez wirtuelnje njewobgranicowane kredity wužywaju. Teke gaž su pśetrjebane, móžoš graśe znowego pśepšosyś a credity budu awtomatiski zasej derje pisane.

Sweet Bonanza njepóbitujo žeden tradicionelny jackpot. Graśe koncentrěrujo se wěcej na swóje liche funkcije a multiplikatory, kótarež mógu k bytostnym dobytkam wjasć.

Graśe ma srjejźnu až do wusokich wolatilitow, což wóznamjenijo kombinaciju z cesto mjeńšych dobytkow a potenciala za wětše wupłaśenja w běgu casa wóznamjenijo.

Sweet Bonanza jo se 25. junija 2019 wót Pragmatic Play wózjawił.

Jo, Sweet Bonanza móžo se na Touchscreen-handyju graś, dokulaž jo za mobilne graśe optiměrowane. Aby graśe zjadnorili, změńśo do połnego modusa , aby na tłocašk w dolnem pšawem rožku kliknuś, aby w swójom rožku kliknuś, aby w toś tom zakłaźe na tłocašk w dolnej pšawej rožku klikniśo.

Graśe ma šesć walcow.

Minimalne zasajźenje pla Sweet Bonanza wucynijo 0,20 pjenjez w pjenjezach, kótarež sćo w nastajenjach pódał.

Sweet Bonanza njama žednu re-spins-funkciju, ale dajo tumble-funkciju, pśi kótarejž se symbole dobytka pśez nowe narownaju, což pśidatne šanse dobytka w samskem spince póbitujo.

WÓZJAWJENJE WÓZJAWJENJE

SWEETBONANZA.RUN JO PLATFORMA ZA ROZWJASELENJE. WĚRJEPÓDOBNOSĆ, W TOŚ TOM NAŁOŽOWANJU DOBYŚ, NJAMÓŽO SE AKO SAMSKA NAGLĚDNA AKO WĚRJEPÓDOBNOSĆ, W PŠAWYCH GRAŚACH DOBYŚ. APP JO ZA DOROSĆONYCH WÓT 18 LĚT K DISPOZICIJI. WJELE SPADOW PŚI GRAŚU TOŚ TEJE DERMOTNEJE APP!