ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ސްލޮޓް
އޮފިޝަލް ގޭމް ސައިޓް

މީރު ބޮނާންޒާ ކުޅޭނެ ގޮތް

ޕްލޭ ސްވީޓް ބޮނާންޒާ - ހިލޭ ޑެމޯ ވާޝަން

ފުލް ސްކްރީން
​, ​ or ​
ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ލޯގޯ

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ގޭމް ރިވިއު، އުސޫލާއި ސިއްރު

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އަކީ ޕްރެގްމެޓިކް ޕްލޭގެ ހިތްގައިމު އޮންލައިން ސްލޮޓެކެވެ. މި ސިމިއުލޭޓަރުގައި ތަފާތު 6x5 ގްރިޑެއް ހިމެނޭއިރު، މި ސިމިއުލޭޓަރުގައި ވިންސް އުފެދެނީ ޓްރެޑިޝަނަލް ޕޭލައިންތަކާ ގުޅިފައި ނުވާ ކެސްކޭޑިން ކޮމްބިނޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޮންމެ ސްޕިނަކާއެކު ކުޅުންތެރިން ތިބެނީ ލޮލީޕޮޕާއި ކުލަގަދަ މޭވާއާއި އެހެނިހެން މީރުތަކެތިން ފުރިފައިވާ ރެއިންބޯ ދުނިޔެއަކަށެވެ. ޔޫޓިއުބާއި ސްޓްރީމްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކޫލް ސްކިޑްތަކުން ޔަގީންކޮށްދެނީ މި ގޭމްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ރަނގަޅު އިހުސާސްތަކެއް ގެނެވިދާނެކަން!

މި ގޭމްގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ޓަމްބަލް ފީޗާ އެވެ، އެ ފީޗާގައި ވިނިން ސިމްބަލްތައް ގެއްލި، އޭގެ ބަދަލުގައި އާ ސިމްބަލްތައް ވެއްޓި، އެއް ސްޕިންއެއްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެން ދެ އެވެ. ސްޕައިރަލް ލޮލީޕޮޕްސްގެ ސިފައިގައި ސްކޭޓާ ސިމްބަލްތަކުން ފްރީ ސްޕިން ނުވަތަ ފްރީސްޕިންގެ ރައުންޑަކަށް އެކްސެސް ލިބޭއިރު، ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު މަލްޓިޕްލަޔަރސް އާއި އިތުރު ފްރީ ސްޕިންސް ލިބޭނެއެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އަކީ ހަމައެކަނި ސްލޮޓް މެޝިނެއް ނޫން ކަމަށާއި މީރުކަމުގެ ދުނިޔޭގައި މުޅި އެޑްވެންޗާއެއް ލިބޭ އިރު ކޮންމެ ސްޕިނަކުން ވެސް މީރު ކާމިޔާބެއް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓުން ސްލޮޓް ކުޅެވިދާނެ

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ގޭމްގެ ސިފަތައް

އޮރިޖިނަލް ސްލޮޓް ނަން: Sweet Bonanza
Developer/Provider: Pragmatic Play
ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު: 27.06.2019
އާރްޓީޕީ (ކުޅުންތެރިއަކަށް އެނބުރި އައުން): 96.51%
ސްލޮޓް ތީމް: ކެންޑީ/މޭވާ
ރީލްތަކުގެ އަދަދު: 6 ހޯރިޒަންޓަލް އަދި 5 ވަރޓިކަލް
ވޮލެޓިލިޓީ: އެވްރެޖް
މޮބައިލް ވާޝަން: އާދެ،
Demo version: މަތީގައި
މިން ބެޓް: 0.1 ރުފިޔާ
މެކްސް ބެޓް: 250 ރުފިޔާ
އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް (max win): x21100
މޮޅުވި ލައިންތަކުގެ އަދަދު: 20
ބޯނަސްގެ ބާވަތްތައް: ކްލަސްޓާ، ސްކެޓާ، އެވަލަންޗް، މަލްޓިޕްލަޔަރ އަދި ފްރީ ސްޕިން
އޮޓޯޕްލޭ: އާދެ،
ޖެކްޕޮޓް: ނޫން
ޑަބަލިން ރައުންޑް: ނޫން

ހިލޭ ގޭމް ކުޅޭނެ ގޮތް / ކޮންޓްރޯލްސް

މީރު ބޮނާންޒާ ކުޅޭށެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ލެޕްޓޮޕަށް އެންޓަރ ނުވަތަ ސްޕޭސް ތަޅުދަނޑި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މައުސް ބޭނުންކުރާށެވެ.

މޮބައިލް ފޯނުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ ސްކްރީނުގައި ސްޓޭންޑަޑް ޓެޕެއް

ގޭމްގެ އިތުރު ފަންކްޝަނަލިޓީ:

ކްރެޑިޓް - ތިބާގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ

ބެޓް - ބެޓް ސައިޒް، ބެޓް ވެލިއު އަދި ޓޯޓަލް ބެޓް

އޮޓޯޕްލޭ އަކީ އޮޓޮމެޓިކް މޯޑެއް ނަމަވެސް ފްރީ ސްޕިންތަކާ އޮޅުވާލައިގެން ނުވާނެ

އެ ސައިޓުގައި ގޭމްގެ ޑެމޯ ވާޝަނެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެކްޓިވް ނުވާނަމަ ލޮގިން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަން ބައިޕާސް ކުރުމަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް، ގޭމް ސެޓިންގްސް (ބަހާއި ކަރަންސީ) ފުރުވާލައި ބަޓަނުން ގޭމް އަޕްޑޭޓް ކޮށްލާށެވެ. މިގޮތުން ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އައިނު ލޯޑްކުރެވި، އިތުރަށް ހިލޭ ކުޅެވިދާނެއެވެ. ޑެމޯ ބޯނަސް އޮޓޮމެޓިކުން ޖަމާވާނީ ހޮވޭ ފައިސާއިން އެއް ލައްކަ ކްރެޑިޓްގެ އަދަދަށެވެ.

ކުޅިވަރުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި ފީޗާތައް

 1. ކޮންފިގްރޭޝަން އެންޑް ސްޓޭކްސް: މި ގޭމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ޕޭލައިނެއް ނެތް 6×5 ގްރިޑެކެވެ. ވިނިންސް އުފައްދަނީ ރީލްތަކުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް އެއްކަހަލަ ނިޝާންތަކެއް ގުރޫޕްކޮށްގެންނެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް ބެޓް ސައިޒް އެންމެ މަދުވެގެން 0.20 ކޮއިންއިން ސްޕިންއަކަށް ގިނަވެގެން 125 ކޮއިންއަށް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ބޮޑެތި ބެޓްތަކުން ކްރެޑިޓްތައް އަވަހަށް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިނިންތައް ވެސް މާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.
 2. ޓަމްބަލް ފީޗާ: ކޮންމެ ކާމިޔާބީއަކަށްފަހު ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ނިޝާންތަކެއް ގެއްލި، އާ ނިޝާންތައް އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި ވެއްޓި، އެއް ސްޕިންއެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން މޮޅުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
 3. ސްކެޓާ އެންޑް ފްރީސްޕިންސް: ލޮލީޕޮޕްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ސްކެޓާ ސިމްބަލްތަކުން މީރު ބޮނާންޒާ ކުޅޭނެ ގޮތް ފްރީ ސްޕިންގެ ރައުންޑެއް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްދެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ރީލްތަކުގައި މިއިން ހަތަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނިޝާން އެއްކުރަން ޖެހެއެވެ. ފްރީ ސްޕިންސް ބުރުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް 10 ފްރީސްޕިން ލިބުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ސްޕިންތަކާއި މަލްޓިޕްލަޔާތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ.
 4. Multipliers: ފްރީ ސްޕިންސް ރައުންޑުގައި ރީލްތަކުގައި ކުލަގަދަ ބޮންތައް Sweet bonanza demo ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ މަލްޓިޕްލަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮންތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތިބާގެ އަސްލު ބެޓްގެ 100 ގުނަ އަށް ތިބާގެ ވިންސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 5. Ante Bet: ކުޅުންތެރިންނަށް އެންޓޭ ބެޓް ފީޗާ އެކްޓިވޭޓްކޮށް، އެ މީހުންގެ ބޭސް ބެޓް 25 ޕަސެންޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޭޓާ ސިމްބޮލްތައް ވެއްޓި، ފްރީ ސްޕިންތަކުގެ ރައުންޑެއް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެގުނަ އަށް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.
 6. އާރްޓީޕީ އެންޑް ވޮލެޓިލިޓީ: މި ގޭމްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 96.48 ޕަސެންޓްގެ އާރްޓީޕީއެއް އަދި މީޑިއަމް ޓު ހައި ވޮލެޓިލިޓީ އެއް ހިމެނޭއިރު އޭގެ މާނައަކީ ގިނަގިނައިން ކުދި ކުދި ޕޭއައުޓްތަކާއި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުގެ މެދުގައި ބެލެންސެއް އޮތުމެވެ.
 7. މެކްސިމަމް ވިނިންސް: މި މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ އިން މޮޅުވާނީ ބެޓް ސައިޒަށް ވުރެ 21100 ގުނަ އާ ހަމައަށެވެ.

މީރު ބޮނާންޒާ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް

އެފަދަ ގޭމްތައް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ މިއޮތީ އެއް ކުލަގަދަ ގްރެފިކްސް، ހިތްގައިމު ބޯނަސް ފީޗާތައް ހިމެނޭ ގޭމްތަކުގެ ކުޑަ ލިސްޓެކެވެ. މި ގޭމްތަކަކީ ފެސްޓިވަލް އަދި މަޖާ އިން ފެށިގެން ޓްރެޑިޝަނަލް އަދި އޮރިއެންޓަލް މޮޓިފްތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު ތީމްތަކާއި ސްޓައިލްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޭމްތަކެކެވެ.

Candyland (1x2 Gaming)

މިއީ ކެންޑީ އާއި ސްވީޓްސްގެ ކްލެސިކް ތީމުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ސްލޮޓް ގޭމެކެވެ. ކެންޑީލޭންޑް ބައި 1x2 ގޭމިންއިން އުޖާލާ އަދި ކުލަގަދަ ގްރެފިކްސްގެ އިތުރުން ފްރީ ސްޕިންސް އާއި މަލްޓިޕްލަޔަރސް ފަދަ ގިނަ ބޯނަސް ފީޗާތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ލުއި އަދި މަޖާ މާހައުލެއް އެކުލެވިގެންވާ މި ގޭމަކީ އަރާމު އަދި މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ ގޭމްޕްލޭއަކާއެކު ސްލޮޓެއް ހޯދަން އުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކުޅިވަރެކެވެ.

Xmas (Playson)

މިއީ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ކުޅުންތެރިން ގެއްލުވާލާ ޕްލޭސަންގެ ކްރިސްމަސް ސްލޮޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޓާ ކްލޯޒް، ކުޅޭ އެއްޗެހި އަދި ހަދިޔާ ފަދަ އާދަޔާ ހިލާފު ކްރިސްމަސް ރަމްޒުތައް ހިމެނެ އެވެ. މި ގޭމްގައި ހާއްސަ ބޯނަސް އާއި ފްރީސްޕިންސް ހިމެނޭ އިރު، ކްރިސްމަސް ތީމަށް އަލިއަޅުވާލައި، ހިތްގައިމު ގޭމިން އެކްސްޕީރިއަންސެއް ލިބޭނެ އެވެ.

Dice

ޑައިސް އަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ޑައިސް ރޯލްކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކެވެ. އެކި ޕްރޮވައިޑަރުންނަށް ޑައިސް ގޭމްގެ ތަފާތު ވާޝަންތައް ހުށަހަޅައިދެވިދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ނަސީބާއި ސްޓްރެޓެޖީގެ އެލިމެންޓްތައް ހިމެނިދާނެ ކަމަށެވެ. ކްލެސިކް ޓޭބަލް ގޭމްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސްލޮޓް ނުވަތަ އޮންލައިން ޖުވާ ގޭމްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

Dragon Money (Amatic)

މިއީ އޮރިއެންޓަލް ޑްރެގަން ތީމަކާ އެކު އަމެޓިކް އިން އުފެއްދި ސްލޮޓް ގޭމެކެވެ. މި ގޭމްގައި ޗައިނާގެ އާދަޔާ ހިލާފު ނިޝާންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޝުއަލް އެޕީރިއަންސެއް އުފައްދައެވެ. ޑްރެގަން މަނީގައި ފްރީ ސްޕިންސް، މަލްޓިޕްލަޔަރސް އަދި ޖެކްޕޮޓް ފަދަ ފީޗާތައް ވެސް ހިމެނިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގޭމްގެ ވާޝަނަށް ބެލުމަށްފަހު ވަކި ފީޗާތަކެއް ތަފާތުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

Jammin' Jars (Push Gaming)

އެއީ 8x8 ގްރިޑް ސްލޮޓެއްގައި ވިންސް އުފެދެނީ އެއްގޮތް މޭވާގެ ކްލަސްޓާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ގޭމްގައި މަލްޓިޕްލަޔަރސް އިތުރުކުރުމާއި ފްރީ ސްޕިންގެ ރައުންޑެއް ހިމެނެއެވެ.

Fruit Party (Pragmatic Play)

މި ސްލޮޓަކީ ސްވީޓް ބޮނާންޒާއާ އެއްގޮތް ސްލޮޓެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފްރުޓީ ތީމް އާއި ކެސްކޭޑިން ވިން މެކޭނިކްސް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ގޭމްގައި ފްރީ ސްޕިންސް ރައުންޑާއި ރެންޑަމް މަލްޓިޕްލަޔަރސް ހިމެނޭއިރު، މި ގޭމްގައި މޮޅުވުން އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

Twin Spin (NetEnt)

މި ސްލޮޓަކީ ކްލެސިކް ފްރުޓް މެޝިން ތީމާއި އިނޮވޭޓިވް ޓްވިން ރީލް ފީޗާ އެއްކޮށް، ޖެހިގެން ހުރި ދެ ރީލް ސިންކްރޮނައިޒްކޮށް އެއް ސިމްބަލްތަކެއް ދައްކައިދޭ ސްލޮޓެކެވެ.

Sugar Pop (BetSoft)

ތިން އިން އަ ރޯ ސްޓައިލް ގޭމެއް، މޮޅުވާން މީރު އެއްޗެހި އެއްކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ކުލަގަދަ ޑިޒައިނަކާއި ގިނަ ބޯނަސް ފީޗާތަކަށް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ.

Berryburst (NetEnt)

މި ސްލޮޓްގައި ކްލަސްޓާ ޕޭއައުޓްތަކާއި ފުޅާވަމުން އަންނަ ވައިލްޑް ސިމްބޮލްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ގޭމްގެ ތީމަކީ ތަފާތު ބެރީސް ކަމަށާއި ގޭމްޕްލޭ އަކީ މަޝްހޫރު ސްޓާބާސްޓް ސްލޮޓްގެ މެކޭނިކްސް އާ އެއްގޮތް ގޭމެއް ކަމަށެވެ.

Fruitoids (Yggdrasil)

މި ސްޕޭސް ފްރުޓް ސްލޮޓްގައި ހިމެނެނީ މަލްޓިޕްލަޔަރސް ހިމެނޭ ފްރީޒް އެންޑް ރީ-ސްޕިން ފީޗާއެކެވެ. ކޮންމެ ރީ-ސްޕިނަކުން ވެސް މޮޅުވުމަށް އެޕްލައިކުރާ މަލްޓިޕްލަޔަރ އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

ސްޓްރެޓެޖީ ނުވަތަ މޮޅުވާނެ ގޮތް

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އޮންލައިން ސްލޮޓްގައި މޮޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ ސްޕިނެއްގެ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅަނީ ރެންޑަމް ނަމްބަރު ޖަނަރޭޓަރު (އާރްއެންޖީ) އިން ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގޭމްޕްލޭ އޮޕްޓިމައިޒްކޮށް ކާމިޔާބީގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އެޕްރޯޗްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

 1. ބޭންކްރޯލް މެނޭޖްމަންޓް: ކާމިޔާބު ސްލޮޓްތައް ކުޅުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ކަމަކީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބެންކްރޯލް މެނޭޖް ކުރުމެވެ. ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ މިންވަރު ދެނެގަނެ، އެކަމުގައި ދެމިތިބޭށެވެ. އަވަހަށް ބެންކްރޯލް ހަލާކުވެދާނެ ފަދަ ބެޓްތައް ނުހަދާށެވެ.
 2. Use Ante Bet: އެންޓޭ ބެޓް ފީޗާގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސްޕިނެއްގެ އަގު 25 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، ފްރީ ސްޕިންތައް އެކްޓިވޭޓްކުރާ ސްކެޓާ ސިމްބަލްތަކުގެ Sweet bonanza demo ފުރުސަތު ވެސް ދެގުނަ އަށް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. ބެންކްރޯލް ހުއްދަ ދީފިނަމަ މި ފީޗާ ބޭނުންކުރުމަކީ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ.
 3. މިނިމަމް ސްޓޭކްސްގައި ކުޅުން: އަމާޒަކީ ގޭމިން ސެޝަން މެކްސިމައިޒްކޮށް ތަޖުރިބާގެ އުފާ ހޯދުން ނަމަ މިނިމަމް ސްޓޭކްގައި ކުޅެން ވިސްނާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ސްޕިންތަކެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެ ބޯނަސް ފީޗާތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ.
 4. ފްރީސްޕިންސް ރައުންޑްތަކަށް ސަމާލުވާ ގޮތް: ހާއްސަކޮށް މަލްޓިޕްލަޔަރުން ކުޅޭނަމަ ފްރީ ސްޕިންތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު މަގެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހުންނަށް ބަރޯސާވެގެން ނުވާނެއެވެ. ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު ކުޅެ، ފްރީ ސްޕިންތައް މާ އެގްރެސިވްކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން.
 5. ޕޭޓޭބަލް ދަސްކުރުން: ގޭމް ފެށުމުގެ ކުރިން ޕޭޓޭބަލް އާއި ކުޅިވަރުގެ އުސޫލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން މުހިއްމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޝާންތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ތަފާތު ސިފަތައް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
 6. ގޭމް ވިތް ރިޒަނަބަލް އެކްސްޕެކްޓޭޝަންސް: ސްލޮޓްތަކަކީ ނަސީބުގެ ކުޅިވަރުތަކެއް ކަމަށާއި މޮޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޯންނާނެ ކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ. މަޖަލަކަށް ކުޅެ، ކުޅިވަރަކީ ރަނގަޅު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަގެއް ނޫނެވެ.
 7. ވަކި ވަގުތެއްގައި މަޑުކޮށްލާށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ލިމިޓަށް ވާސިލުވެފައިވާ ނަމަ މިއީ ކުޅުން ހުއްޓާލަންވީ ވަގުތެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނަސީބުވެރިޔަކާ ދުރަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ބޮޑު ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެވެ.

ކޮންމެ ކުޅިވަރެއްގެ ވެސް ތަޅުދަނޑިއަކީ އެ ޕްރޮސެސްގެ އުފަލުގައި އުޅުންކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ގޭމްގެ ނަސީބު!

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ސްލޮޓްގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަކީ ކުޅިވަރާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަމިއްލަ ތަރުހީބުގެ މައްޗަށެވެ. ސްވީޓް ބޮނާންޒާއަކީ ހިތްގައިމު އަދި ކުލަގަދަ ސްލޮޓް ގޭމެއް ނަމަވެސް، ވަކިވަކި ރަހަތަކާއި ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަލައި، އޭގެ ތަޖުރިބާ ތަފާތުވެދާނެ

 1. އިނޮވޭޓިވް ގޭމްޕްލޭ:ފިކްސްޑް ޕޭލައިނެއް ނެތް 6×5 ގްރިޑާއި ޓަމްބަލް ފީޗާ އިން ތަފާތު ގޭމިން އެކްސްޕީރިއަންސެއް ލިބެ އެވެ.
 2. ހިތްގައިމު ޑިޒައިން:ކެންޑީ ތީމަކާ އެކު އުޖާލާ އަދި ކުލަގަދަ ގްރެފިކްސް ތަކުން މި ގޭމް ވިޝުއަލްކޮށް ހިތްގައިމުކޮށްދެ އެވެ.
 3. ހައި ވިނިން ޕޮޓެންޝަލް:މި މެޗުން އެންމެ ގިނަ އިން މޮޅުވެއްޖެނަމަ 21،100 ގުނަ ހިއްސާއާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވިދާނެ ކަމަށާއި މިއީ ސްލޮޓް ގޭމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.
 4. ފްރީ ސްޕިންސް ވިތު މަލްޓިޕްލަޔަރސް ފީޗާ:މަލްޓިޕްލަޔަރސްއާއެކު ބާއްވާ ފްރީ ސްޕިންސް ރައުންޑުން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބި، ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.
 5. ހައި އާރްޓީޕީ:ގޭމްގެ އާރްޓީޕީ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 96.48 ޕަސެންޓް - 96.51 ޕަސެންޓް، މިއީ އޮންލައިން ސްލޮޓްތަކަށް އެވްރެޖަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ.
 6. އެންޓޭ ބެޓް ޓު އިތުރު ފްރީ ސްޕިންސް އޮޑްސް:އެންޓޭ ބެޓް ފީޗާގެ ސަބަބުން ސްޕިންގެ އަގު ބޮޑުވި ނަމަވެސް ހިލޭ ސްޕިން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދެގުނަ އަށް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ.
 7. މޮބައިލް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ: މޮބައިލް ޑިވައިސްތަކަށް މި ގޭމް އޮޕްޓިމައިޒް ކޮށްފައިވާއިރު ބްރައުޒާގައި ވެސް އަދި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވެސް ގޭމް ކުޅެވޭނެ އެވެ. ގޫގުލް ޕްލޭގެ ލިންކުން ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އޭޕީކޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
 1. ހައި ވޮލެޓިލިޓީ:މި މެޗަކީ މިހާރަށްވުރެ ސްޓޭބަލް އަދި ގިނަގިނައިން މޮޅުވުމަށް އިސްކަންދޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ މެޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ.
 2. ޕްރޮގްރެސިވް ޖެކްޕޮޓް ނެތުން:ޕްރޮގްރެސިވް ޖެކްޕޮޓް ހުންނަ ސްލޮޓްތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެކަކު ނެތުމަކީ ގެއްލުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.
 3. Ante Bet Risk: އެންޓޭ ބެޓް ބޯނަސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރާއިރު، ސްޕިންގެ އަގު ވެސް ބޮޑުވެ، ބޭންކްރޯލް ވަރަށް އަވަހަށް ދަށްވެދާނެ އެވެ.
 4. ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް މީރުވެދާނެ:ތީމާއި ގްރެފިކްސް އަކީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މާ ބޮޑަށް އުޖާލާ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.
 5. ބިގިނަރ ދަތިކަން:މި ގޭމްގެ ސްޓޭންޑަޑް ނޫން ފޯމެޓާއި ފީޗާތައް އާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ.

ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު:

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ އަކީ ޕްރެގްމެޓިކް ޕްލޭ އިން އުފެއްދި ސްލޮޓް މެޝިން ގޭމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 6×5 ގްރިޑެއްގެ މޭވާ އާއި ސްވީޓްސް ތީމެއް ހިމެނޭއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސްކެޓާ ސިމްބަލްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްޕައިރަލް ލޮލީޕޮޕެއް ހިމެނެ އެވެ. މި ގޭމްގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ޕޭލައިނެއް ނެތެވެ. ރީލްސްގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ސިމްބަލް ސްކޯކުރެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓުގައި ޑެމޯ މޯޑުގައި ހިލޭ ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ކުޅެވިދާނެ. މި އޮޕްޝަނަކީ ޑައުންލޯޑް ކުރުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ގޭމްގައި ހިމެނޭ ޑެމޯ އެކައުންޓް އޮޓޮމެޓިކުން ޒީރޯވާނީ ޕޭޖް ރީލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ބަޓަނުން ރިފްރެޝް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެހެންކަމުން ބެލެންސްގައި ކްރެޑިޓްތައް ދުވަހަކުވެސް ހުސްނުވާނެއެވެ.

ފްރީ ސްޕިންތައް އެކްޓިވޭޓް ކުރަނީ ރީލްތަކުގައި ހަތަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ލޮލީޕޮޕް ސިމްބޮލްތައް ފެނުމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ 10 ފްރީސްޕިން ލިބޭއިރު، ފްރީ ސްޕިންސް ރައުންޑުގައި އިތުރު ސްކެޓާއަކުން އިތުރު ސްޕިންތަކެއް އިތުރުކުރެވިދާނެ

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ސްލޮޓްގައި އެންމެ ބޮޑު މުސާރައަކީ 21،100 ގުނަ އާއި 21،175 ގުނަ ހިއްސާ އެވެ. ފްރީސްޕިންސް ފީޗާ (މަތީގައި ވާ ސުވާލު) ގެ ސަބަބުން މި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިނިން އަދަދު ހޯދޭނެ ކަމަށާއި، އެތަނުން މަލްޓި ކުލައިގެ ބޮން (މަލްޓިޕްލަޔަރސް) ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެކުގައި ސްޓޭކް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާގައި ރިޓާން ޓު ޕްލޭޔާ (އާރްޓީޕީ) އިންސައްތަ އަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 96.48 އިންސައްތައާއި 96.51 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ. މި އަދަދުން ދޭހަކޮށްދެނީ ސްލޮޓް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުޅުންތެރިންނަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ހުރިހާ ފައިސާއެއްގެ ތިއޮރިޓިކަލް އިންސައްތަ

ގޭމްގެ ތިރީގައި މި ސެޓިންތައް ކަނޑައެޅިދާނެ ސެޓިންތައް އެބަހުއްޓެވެ. ހުރިހާ ސެޓިންއެއް ހޮވުމަށްފަހު ގޭމްގެ ސެޓިންތަކާއި ލޯކަލައިޒޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް އަޕްޑޭޓް ގޭމް ބަޓަނަށް ކްލިކް ކޮށްލާށެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާގައި އެންޓޭ ބެޓް ފީޗާއެއް ހިމެނޭއިރު، ކުޅުންތެރިންގެ ބޭސް ބެޓް 25 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށް، ފްރީ ސްޕިންތަކަށް ސްކެޓާ ސިމްބޮލް ޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ގުނަ އަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް ސިފައަކީ ޓަމްބަލް ފީޗާ، ވިނިން ސިމްބޮލްތައް ނެތި، އޭގެ ބަދަލުގައި އާ ސިމްބަލްތައް ވެއްޓި، އެއް ސްޕިންއެއްގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ގޭމް މޮބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ކުޅެވިދާނެ އެވެ. މިއީ އެޗްޓީއެމްއެލް5 ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާއި، ސެލް ފޯނާއި ޓެބްލެޓަށް ފެތޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ކުޅުމަކީ އާންމުކޮށް ރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން އާއި ފެއާ ޕްލޭ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ އަދި ރައްކާތެރި ސައިޓްތަކުގައި ކުޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ހަގީގީ ފައިސާގެ ބަދަލުގައި ވާޗުއަލް އަންލިމިޓެޑް ކްރެޑިޓްތައް ބޭނުންކުރާތީ ޑެމޯ ވާޝަންގައި ތިބާ އެއްވެސް ރިސްކެއް ނެތެވެ. އެމީހުން ހުސްވިޔަސް ގޭމް ރީލޯޑްކޮށް ކްރެޑިޓްތައް އޮޓޮމެޓިކުން އަނެއްކާވެސް ކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ

ސްވީޓް ބޮނާންޒާގައި ޓްރެޑިޝަނަލް ޖެކްޕޮޓެއް ނެތެވެ. މި ގޭމްގެ ފްރީ ސްޕިންސް ފީޗާސް އާއި މަލްޓިޕްލަޔަރސް އަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ

މި ގޭމްގައި މީޑިއަމް ޓު ހައި ވޮލެޓިލިޓީ ހުންނައިރު، އޭގެ މާނައަކީ ގިނަގިނައިން ކުދި ކުދި މޮޅުވުންތަކާއި، ޒަމާނާ އެކު ބޮޑެތި ޕޭއައުޓްތައް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުލެވިގެންވާ ކުޅިވަރެކެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާ ރިލީޒްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ޕްރެގްމެޓިކް ޕްލޭ އިންނެވެ.

ސްމާޓް ބޮނާންޒާ އަކީ މޮބައިލް ގޭމިންއަށް އޮޕްޓިމައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފޯނުތަކެއް ކަމުން ޓަޗް ސްކްރީން މޮބައިލް ފޯނުތަކުގައި ކުޅެވިދާނެ އެވެ. ގޭމްގެ ފަސޭހަކަމަށްޓަކައި ކަނާތް ފަރާތުގެ ތިރީ ކަނާނުގައި ހުރި ބަޓަނަށް ކްލިކްކޮށްގެން ފުލް ސްކްރީން މޯޑަށް ދާށެވެ.

މި ގޭމްގައި ހަ ރީލް ހުރެއެވެ.

ސްވީޓް ބޮނާންޒާގެ މިނިމަމް ބެޓަކީ ސެޓިންގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފައިސާގެ 0.20 ކޮއިން

ސްވީޓް ބޮނާންޒާގައި ރީ-ސްޕިންސް ފީޗާއެއް ނެތް ނަމަވެސް، ވިނިން ސިމްބޮލްތަކުގެ ބަދަލުގައި އާ ސިމްބަލްތަކެއް ގެނެސް، އެއް ސްޕިންއެއްގައި މޮޅުވާން އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބޭ ޓަމްބަލް ފީޗާއެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ޑިސްކްލެމަރ

SWEETBONANZA.RUN މިއީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންގައި މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތަކީ ރިއަލް ގޭމްސްގައި މޮޅުވުމުގެ ފުރުޞަތާއި އެއްވަރުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް މި އެޕް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ފްރީ އެޕް ކުޅުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނާށެވެ!