Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠰᠺᠦ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠃
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠃

ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠢ ?

SWEET BONANZA ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠬᠦ ᠃
​, ​ or ​
Sweet bonanana ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠫᠷᠠᠭᠮᠠᠲ᠋ᠢ ᠫᠯᠧ ᠫᠯᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ yp ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠣᠭᠲᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ 6x5 ᠲᠣᠸᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷᠲᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠦᠳᠡᠭ ᠃ poutube ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ !

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠡᠶ ᠃ ᠱᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠶ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠶ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠧᠧᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠧᠨ ᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

Sweet ᠪᠧᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠃

ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ Sweet Bonanza
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ / ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠴᠢ Pragmatic Play
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 27.06.2019
RTP ( ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ ) 96.51%
ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠄ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ / ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠃
ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠄ 6 ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ 5 ᠡᠭᠴᠡ ᠃
ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠶ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠃
ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠄ ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡ ᠃
ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠄ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠃
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ 0.1 Tögrög
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠄ 250 Tögrög
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ (max win): x21100
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 20
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭ ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃
ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠄ ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡ ᠃
ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠄ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠄ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠢ ?

Sweet Bona᠃

ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠲᠠ Enter ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃

ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠄

ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ — ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠃

ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ — ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ( ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ) ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠂ Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠤᠨ 100000 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠃

 1. ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠄ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ 6f5 ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠸᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣ᠃20 ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 125 ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 2. ᠥᠩᠬᠥᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠄ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃
 3. ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠶ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠶ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠡ ᠄ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠶ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠶ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠰᠸᠧᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠠᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠠnnaea ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ アー ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
 4. ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ  ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠃ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ Sweet bonana ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 100 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
 5. ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠄ ᠳᠣᠣᠷᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠧ ᠪᠧᠲ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ 25% ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃
 6. RTP ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠄ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ RTP ᠪᠠᠷᠤᠭ 96.48% ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 7. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠄ ᠬᠠᠮ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21100 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃

swet bona ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠃

Candyland (1x2 Gaming)

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠃ 1x2 Gaming ᠶᠢᠨ Caednladd ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Xmas (Playson)

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠫᠯᠧᠰ ᠦᠨ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠢᠰᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Dice

ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶ ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠣᠩ ᠽᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Dragon Money (Amatic)

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠯᠦᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠡᠢ ᠃ Dragon Monep ᠳᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

Jammin' Jars (Push Gaming)

8x8 ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠸᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Fruit Party (Pragmatic Play)

ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ Sweet ᠪᠧᠨᠧᠰᠺᠧᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Twin Spin (NetEnt)

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠶ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃

Sugar Pop (BetSoft)

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠂ ᠲᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠡᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃

Berryburst (NetEnt)

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠥᠯᠥᠬᠦ ᠪᠠ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠩ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠺᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠃

Fruitoids (Yggdrasil)

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠰᠸᠧᠲ᠋ ᠪᠧᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦᠷ ( RNG ) ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 1. ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠄ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠄ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯ ᠃
 2. ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠄ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠨᠲ᠋ᠧ ᠪᠧᠲ᠋ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ イオ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠶ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ Sweet bonana ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠃ ᠦᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 3. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃
 4. ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠣᠪᠣᠷ ᠄ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠣᠨᠴᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
 5. ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠄ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ᠍ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
 6. ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠄ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠃
 7. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢ ᠰᠸᠧᠨᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ !

Sweet ᠪᠧᠨᠰᠺᠦ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠃

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠧᠧᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠧᠨᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

 1. ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 6x5 ᠲᠣᠸᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ Tumble ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
 2. ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠄ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠄ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠢ ᠃
 3. ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠄ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 2100 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠃
 4. ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠄ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃
 5. ᠦᠨᠳᠦᠷ RTP  ᠃ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ RTP ᠪᠠᠷᠤᠭ 96.48% — 96.51% ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
 6. ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠄Antetet ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠃
 7. ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠄ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ Google Play ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ Sweet Bonana ᠶᠢᠨ APK ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 1. ᠭᠣᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠄ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃
 2. ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠄ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠃ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠹᠠᠨᠽᠢ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 3. ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠄ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠄ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ Antet ᠲᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 4. ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠄ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
 5. ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠄ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠄

Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠫᠷᠠᠭᠮᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠫᠯᠧᠰ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ カxオ ᠲᠣᠸᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠱᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ Scatter ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ Swet Bonananaea ᠶᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠲᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ Scatter ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠰᠺᠦᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢᠨ 2100 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ 21 ᠂ 175 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ fres ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ( ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ) ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ( ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ) ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ( RTP ) ᠪᠠᠷᠤᠭ 96.48% ᠡᠴᠡ 96.51% ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠩ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ 》 ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

Swet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠧᠨᠠ ᠨᠢᠭᠡ Ante Bntet ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠥᠷᠥᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ 25% ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ Spatter ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠶ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ HTML5 ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠰᠧᠧᠲ᠋ ᠪᠧᠨᠨᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠶ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠢᠨ ᠢ ᠫᠷᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠫᠯᠠ ᠫᠯᠦᠢ 2019 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡ ᠃ Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠢ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠣ᠃イー ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Sweet ᠪᠧᠨᠨᠧᠨᠧᠰᠺᠧ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠼᠦᠢ ᠮᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

SWEETBONANZA.RUN ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠦᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠨᠢ 18 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ !