ጥዑም ቦናንዛ
ወግዓዊ ናይ ጸወታ ቦታ

ጥዑም ቦናና ብኸመይ ከም እትጻወት

ጥዑም ቦናንዛ ናጻ ዝዀነ ዲሞ ትርጕም ተጻወት

ምሉእ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ
​, ​ or ​
ጥዑም ሎጎሪ ቦናንዛ

ጥዑም ድግማ ጸወታታት ቦናንዛ ሕግታትን ምስጢራትን

እዛ ስዊት ቦናንዛ እዚኣ ሳላ እቲ ምስ ባህላዊ ደሞዝ ዘይኣቱ ምትሕንፋጽ 6x5 ፍሉይ 6x5 መሐበሪ ኣለዋ ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምፍታል እቶም ተጻወትቲ ኣብታ ብሕብራዊ ፍረታትን ካልእ ምቁር ነገራትን ዝመልአት ቀስተ-ደመና ዝመልኣ ዓለም ይጥሕሉ ኢዮም። ኣብ ዩቱብን ወሓይዝን ዚርአ ብዙሕ ዝሑል ሸታሕታሕታሕ ምባል እቲ ጸወታ ብዙሕ ኣወንታዊ ስምዒታት ኬምጽእ ከም ዚኽእል ዜረጋግጽ እዩ።

እቲ ቐንዲ ጐሊሑ ዝርአ ነገር እቲ ተዓዋቲ ምልክት ዝጠፍኡሉን ሓደስቲ ኣብ ቦታኦም ዝወድቁሉን ትምብል ፊልም ኢዩ እዚ ኸኣ ኣብ ሓንቲ ፈትሊ ብዙሕ ናይ ዓወት ኣጋጣሚ ይፈጥር። እቶም ተጻወትቲ እናበዝሑ ብዝኸዱ መጠን እናበዝሑ ብዝኸዱ መጠን ተወሳኺ ናጻ መፈተሺ ነቝጣታት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም ።

ስዊት ቦናንዛ ናይ መዘናግዒ ማሽን ጥራይ ዘይኰነትስ ኣብ ናይ ምቁር ነገራት ዓለም ብምሉኡ ኢያ እተቕርብ ነፍሲ ወከፍ ምፍታል ከኣ ጽቡቕ ኣሳልጦ ከምጽእ ይኽእል ኢዩ። ነቲ ቦታ ብቐጥታ ኣብ ወብ ሳይትና ኽትጻወቶ ትኽእል ኢኻ

ባህ ዜብል ባህርያት ጸወታ ቦናንዛ

ናይ መጀመርታ ስም ስሎት ፦ Sweet Bonanza
ኣዳላዪ/ኣላዪ - Pragmatic Play
ዕለት ምውጻእ፦ 27.06.2019
RTP (ናብ ተጻወቲ ተመለስ) - 96.51%
ፍረ ነገር ስሎት፦ ካራሜላ/ፍረ
ቍጽሪ ሪል ፦ 6 ንጋድም 5 ንትኹል
ምንቅጥቃጥ ምድሪ፦ ገምጋም
ተንቀሳቓሲ ትርጕም ፦ እወ
ትርጕም ዴሞ ፦ ላዕሊ
ንእሽቶ ውርርድ ፦ 0.1 ብር
ማክስ. ውርርድ - 250 ብር
ዝለዓለ ዓወት (max win): x21100
ቍጽሪ ናይ ዓወት መስመራት - 20
ዓይነት መቝሽሽ፦ እተደራረበ ፋሕ ዝበለ ኣቫላንሽ ዚበዝሕን ናጻን ዑደት
ኣውቶፕለይ ፦ እወ
ጃክፖት ፦ ኣይፋልን
ዕጽፊ ዙረት፦ ኣይፋልን

ብናጻ / ኮንትሮል ብኸመይ ከም እትጻወት

ጥዑም ቦናንዛ ተጻወት

ኮምፕዩተራትን ላፕቶፕታትን ንምርካብ መፍትሕ Enter ወይ Space ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ነታ ኣንጭዋ ተጠቐመላ።

ኣብ ሞባይል ተሌፎን ስሩዕ ጠውቕ ንጥቀም ኢና

ኣብ ጸወታ ዘሎ ተወሳኺ ኣሰራርሓ -

ክረዲት ካርድ - ገንዘብካ ኣብ ሕሳብካ

መጠን ውርርድ ዋጋ ውርርድ ከምኡውን ጠቕላላ ውርርድ

ኣውቶፕለይ ኣውቶማቲክ ሜላ እኳ እንተ ዀነ ብናጻ ዚግበር መፈተሺ ነቝጣ ኺደናገር የብሉን

እቲ ጸወታ ኣብቲ ወብ ሳይት ናይ ዲሞ ሕታም ስለ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ንጡፍ እንተ ዘይኰይኑ ንኽትኣቱ ወይ ንኽትምዝገብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ነዚ ዘይምሕላፍ ቀሊል ኢዩ ነቲ ጸወታ (ቋንቋን ገንዘብን) መሊእካ ነቲ ጸወታ ብምጥዋቕ ኣመሓይሾ። በዚ ኸምዚ እቲ ጥዑም መስትያት ቦናንዛ ኺጽዕንን ብናጻ ኽትጻወትን ትኽእል ኢኻ። ናይ ዲሞ መቝሽሽ ኣብቲ እተመርጸ ባጤራ 100,000 ክረዲት ካርድ ብኡንብኡ ክወሃብ ኢዩ።

መሰረታዊ ሕግታትን መዳያትን ናይቲ ጸወታ

 1. ኣቃውማን ስታክስን - እዚ ጸወታ እዚ ባህላዊ ደሞዝ ዘይብሉ 6x5 መስመር እዩ። ሓደ ዓይነት ምልክት ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ብምጥቕላል እዩ ዚዕወት ። እቶም ተጻወትቲ ንግዝፊ እቲ ውርርድ ካብ 0.20 ሰናቲም ናብ ዝለዓለ 125 ሰናቲም ኬተዓራርይዎ ይኽእሉ እዮም። ዝዓበየ ውርርድ ክረዲት ካርድ ብቕልጡፍ ኢዩ ዝጥቀም እንተዀነ ግን እቲ ዓወት እውን ካብዚ ዝዓቢ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
 2. ዓንኬል፦ ነፍሲ ወከፍ ዓወት ምስ ረኸበ ኵሉ እቲ ኣብኡ ዚሳተፍ ምልክት ይጠፍእ ሓደስቲ ኸኣ ኣብ ቦታኡ ይወድቕ እዚ ኸኣ ኣብ ሓንቲ ፈትሊ ተኸታታሊ ዓወት የምጽእ።
 3. ፋሕ ዝበለን ፍሪስፓይን - ምልክት ጥዑም ቦናና ብኸመይ ከም እትጻወት ተበታቲኑ ብመልክዕ ሎሊፖፕ ነቲ ብናጻ ዝግበር ዑደት ከንቀሳቕሶ ይኽእል ኢዩ። ነዚ ንምግባር ኣርባዕተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኻብዚ ምልክታት እዚ ኣብቲ ሪል ክትእክብ ኣሎካ። ኣብቲ ብናጻ ዝግበር ዙረት እቶም ተጻወትቲ 10 ፍሪስፓይን ይረኽቡ ተወሳኺ መፈተሺ ነቝጣታትን ምብዛሑን እውን ይረኽቡ ኢዮም።
 4. ማእለያ ዜብዝሕ፦ ኣብቲ ብናጻ ዚዞረሉ እዋን ሕብራዊ ቦምባታት ጥዑም ናይ ቦናንዛ ዲሞ ኣብቲ ሸዀናኡ ኺርአ ይኽእል እዩ ፣ እዚ ኸኣ እናበዝሐ እዩ ዚኸይድ ። ነቲ ዝረኸብካዮ ዓወት ካብቲ ናይ መጀመርታ ውርርድካ ብ100 ዕጽፊ ክብ ኬብልዎ ይኽእሉ እዮም።
 5. ኣንተ ቤት ፦ ተወዳደርቲ ነቲ ኣንት ቤት ዚብሃል ፊልም ኬንቀሳቕስዎ ይኽእሉ እዮም ፣ እዚ ኸኣ ነቲ መሰረታዊ ውርርድኦም ብ25 ሚእታዊት ከም ዚውስኽ ይገብሮ ። እዚ ኸኣ ምልክት ፋሕ ናይ ምብታን ኣጋጣሚ ብዕጽፊ ወሲኹ ብናጻ ናይ ምፍታል ክእለት ከም ዝህልወካ ዝገብር ኢዩ ።
 6. RTP ከምኡውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ - እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ እቲ ብተደጋጋሚ ዝወሓደ ክፍሊትን ዓብዪ ዓወት ናይ ምርካብ ኣጋጣምን ሚዛኑ ዝሓለወ ኢዩ ።
 7. ዝለዓለ ዓወት ፦ ኣብቲ ጸወታ እቲ ዝለዓለ ዓወት ክሳዕ 21100x ክኸውን ይኽእል ኢዩ ።

ምስ ጥዑም ቦናና ዚመሳሰል ጸወታታት

ተመሳሳሊ ጸወታታት ክትረክብ እንተ ደሊኻ ሕደ ሕብራዊ ስእልታትን ባህ ዜብል መቝሽሽን ዘለዎ ጸወታታት እንሆ። እዚ ጸወታታት እዚ ኻብ በዓላትን መዘናግዕን ኣትሒዙ ኽሳዕ ባህላውን ምብራቓውን ድራኸታት ነፍሲ ወከፉ ነናቱ መልክዕን ኣጸሓሕፋን ዘለዎ እተፈላለየ ኣርእስትታትን ኣጸሓሕፋን እዩ ዜመልክት።

Candyland (1x2 Gaming)

እዚ በቲ ብሉጽ ፍረ ነገር ካራሜላን ምቁር ነገራትን እተለዓዓለ ናይ ስኮት ጸወታ ኢዩ። ካንዲላንድ ብ1x2 ዚግበር ጸወታታት ብሩህን ሕብራዊ ስእልታትን ብናጻ ዚዘውር መፈተሺ ነቝጣታትን ማእለያ ዘይብሉ መቝሽሽን ኣለዋ ። እቲ ጸወታ ባህ ዜብልን ባህ ዜብልን ሃዋህው ስለ ዘለዎ ነቶም ዜዘናግዕን ዜዘናግዕን ጸወታ ኺጻወቱ ዚደልዩ ሰባት ምሹእ እዩ።

Xmas (Playson)

እዚ ኻብ Playson እተረኽበ ንተወዳደርቲ ኣብ ባህ ዜብል ሃዋህው ከም ዚጥሕሉ ዚገብር ናይ በዓል ልደት ቦታ እዩ። ከም ሳንታ ክላውስ መጻወቲታትን ህያባትን ዝኣመሰለ ባህላዊ ምልክት በዓል ልደት ተቕርብ እያ ። እቲ ጸወታ ነቲ ኣብ በዓል ልደት ዚቐርብ ፍረ ነገር ብምጕላሕን ባህ ዜብል ጸወታታት ብምጽዋትን ፍሉይ መቝሽሽን ናጻ ስፓይንን ዜጠቓልል ኪኸውን ይኽእል እዩ።

Dice

ዳስ ብሓፈሻኡ ነቲ ዳስ ኣብ ምጥቕላል እተመርኰሰ ጸወታታት እያ እተመልክት። እተፈላለዩ ኣቕረብቲ እተፈላለየ ዓይነት ጸወታታት ዳስ ኬቕርቡ ይኽእሉ እዮም ፣ እዚ ኸኣ ዕድልኰነን ስትራተጂን ዜጠቓልል ኪኸውን ይኽእል እዩ ። ከም ብሉጽ ናይ ጣውላ ጸወታታት ወይ ከም ናይ ምጥላዕ ጸወታታት ጌርካ ኽትቀርብ ትኽእል ኢኻ።

Dragon Money (Amatic)

እዚ ብኣማቲክ እተማህዘ ናይ ምብራቓዊ ገበል ፍረ ነገር ዘለዎ ናይ ስኮት ጸወታ ኢዩ። እዚ ጸወታ እዚ ብዓይኒ ዚስሕብ ተመክሮ ንምምጻእ ባህላዊ ምልክት ቻይና ይጥቀም ። ገንዘብ ድራጎን ከከም ትርጕም እቲ ጸወታ ዚፈላለ እኳ እንተ ዀነ ከም ብናጻ ዚዘውር መፈተሺ ነቝጣታት ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ጃክፖት ዝኣመሰለ ነገራት ኬጠቓልል ይኽእል እዩ ።

Jammin' Jars (Push Gaming)

ሳላ ሓደ ዓይነት ፍረታት ዚዕወቱሉ 8x8 መሐበሪ ቦታ እዩ። እዚ ጸወታ እዚ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ምብዛሕን ብናጻ ዚግበር ዙረትን ዜጠቓልል እዩ።

Fruit Party (Pragmatic Play)

እዚ ቦታ እዚ ምስ ስዊት ቦናንዛ ዚመሳሰል ፍረ ዘለዎ ፍረ ዘለዎ ፍረ ነገርን ብዙሕ ኣሳልጦ ዝረኸበ መካኒካዊ መሳርሒታትን ዚመሳሰል እዩ። እቲ ጸወታ ብናጻ ዚዞርን ብሃውሪ ዚበዝሕን ኰይኑ ዓወት ከም ዚውስኽ እዩ ዚገብር።

Twin Spin (NetEnt)

እዚ ቦታ እዚ ነቲ ብሉጽ ፍረታት ዚፈሪ ማሽን ምስቲ ኣብ ጥቓኡ ዘሎ ኽልተ ሪል ዚተሓዋወስን ሕደ ምልክታት ዜርኢን ማንታ ሪል ዚብሃል ሓድሽ ሜላ የጣምር።

Sugar Pop (BetSoft)

ምእንቲ ኽትዕወት ምቁር ምግቢ ኸተጣምር ዜኽእለካ ሰለስተ ዓይነት ጸወታ። ብሕብራዊ ንድፍን ብብዙሕ መቝሽሽን ፍልጥቲ እያ ።

Berryburst (NetEnt)

እዚ ቦታ እዚ እተኣኻኸበ ደሞዝ ንምኽፋልን ምልክት በረኻ ንምስፋሕን ዚሕግዝ እዩ። ፍረ ነገር ናይቲ ጸወታ እተፈላለየ ፍረታት ዝሓዘ ኢዩ እቲ ጸወታ ኸኣ ምስ መካኒካዊ መሳርሒታት ናይቲ ህቡብ ናይ ስታርበርስት ቦታ ዝመሳሰል ኢዩ።

Fruitoids (Yggdrasil)

እዚ ኣብ ህዋ ዚርከብ ፍረታት ዚፈሪ ቦታ ብበረድ እተሰርሐን ከም ብሓድሽ ዚበዝሕን እዩ። ነፍሲ ወከፍ መፍተል ነቲ ኣብ ዓወት ዚዕየየሉ መባዛሕ ይውስኸሉ።

ስትራተጂ ወይ ብኸመይ ከም እትዕወት

ውጽኢት ነፍሲ ወከፍ ዙረት በቲ ሃንደበታዊ ቝጽሪ ጀነሬተር ስለ ዚውሰን ኣብ ቲው ቦናንዛ ብኢንተርነት ክትዕወት እትኽእለሉ ውሕስነት የልቦን ። ይኹን እምበር ነቲ ጸወታ ንምምሕያሽን ኣሳልጦ ንምርካብ ዘሎ ኣጋጣሚ ንምስፋሕን ዝሕግዝ እተወሰነ ስትራተጂታትን ሜላታትን ኣሎ -

 1. ምምሕዳር ባንክ፦ ሓደ ኻብቲ ዕዉት ጸወታታት ክትጻወት እትኽእለሉ ቐንዲ መዳይ ንባንክኻ ብጥበብ ምቍጽጻር እዩ ። ንብምሉኡ እቲ ኸተውጽኦ እትደሊ መጠን ወስን እሞ ጠቢቕካ ሓዞ ። ቀልጢፍካ ንባንክካ ኼጥፍኦ ዚኽእል ውርርድ ኣይትግበር።
 2. ኣንተ ውርርድ ተጠቐም፦ እቲ ኣንት ቤት ዚብሃል ዓምዲ ንዋጋ ነፍሲ ወከፍ ምፍታል ብ25% ይውስኾ እዩ ፣ ብዘይካዚ ነቲ ብናጻ ዚዘውር ምልክት ጥዑም ናይ ቦናንዛ ዲሞ ፋሕ ናይ ምብታን ኣጋጣሚ ብዕጽፊ የዛይዶ እዩ ። እንተ ፈቒድካሉ ነዚ መዳይ እዚ ምጥቃም ጠቓሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ ።
 3. ኣብ ዝተሓተ ስቴክስ ምጽዋት፦ ሸቶኻ ነቲ እትጻወተሉ እዋን ንምምሕያሽን በቲ ተመክሮ ንምሕጓስን እንተ ዀይኑ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኽትጻወት ሕሰብ። እዚ ኸኣ ዝያዳ መፈተሺ ነቝጣ ንኽትሰርሕ የኽእለካ በዚ ኸምዚ ድማ ነቲ መቝሽሽ ናይ ምንቕቓሕ ኣጋጣሚ ኻባኻ ይውስኽ።
 4. ናብ ዙረት ፍሪስፓይን ተጠንቂቕካ ምቕራብ፦ ናጻ መንኰርኰር ብፍላይ እናበዝሐ ዝኸይድ መጻወቲ እንተድኣ ኣልዩ ዓቢ ዓወት ንኽህሉ ኣጋጣሚ ይኸፍተልና ኢዩ። ይኹን እምበር ብቐዳምነት ክትዕወት እትኽእለሉ መገዲ ኣብኦም ክትውከል የብልካን ። ተጠንቂቕካ ተጻወት ብናጻ እትዘውር ፈትሊ ድማ ኣይትስዓብ።
 5. ነቲ ናይ ደሞዝ ሰሌዳ ምምሃር - ነቲ ጸወታ ቕድሚ ምጅማርካ ነቲ ደሞዝ ዚኽፈሎ ሰደቓን ንሕግታትእቲ እቲ ጸወታን ክትፈልጦ ኣሎካ። እዚ ኸኣ ኣየናይ ምልክታት ኣዝዩ ኽቡር ምዃኑን እተፈላለየ መዳያት እቲ ጸወታ ብኸመይ ከም ዚዓዪን ንኽትርዳእ ኪሕግዘካ እዩ።
 6. ሚዛናዊ ትጽቢታት ዘለዎ ጸወታ፦ ናይ ዕድል ጸወታታት ከም ዝዀነን ከም እትዕወት ዋላ ሓንቲ ውሕስነት ከም ዘየልቦን ክንርስዕ የብልናን። ንኽትዘናጋዕ ኢልካ ተጻወቶ ነቲ ጸወታ ድማ ከም መዘናግዒ ደኣ እምበር ገንዘብ ከም እትረኽቡሉ መገዲ ጌርካ ኣይትርእይዎ።
 7. ኣብ እተወሰነ ህሞት ደው በል፦ ብዙሕ ገንዘብ እንተ ስዒርካ ወይ ኣብ ደረት እቲ ዝገበርካዮ ጕድኣት እንተ በጺሕካ ምጽዋት ከተቋርጽ ኣሎካ። እዚ ኸኣ ንሓደ ተዓዋቲ ኻብቲ ተዓዋቲ ንኽትርሕቕ ወይ ካብ ዓብዪ ጕድኣት ንኽትርሕቕ ኪሕግዘካ እዩ።

ንዝዀነ ይኹን ጸወታ ቐንዲ ረቛሒ ነቲ መስርሕ ምሕጓስ ምዃኑ ኣይትረስዕ። ኣብቲ ጥዑም ቦናንዛ ዝበሃል ጸወታ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ!

ጥቕምን ጕድኣትን ናይቲ ጥዑም ቦናንዛ

ብዛዕባ እቲ ጸወታ ዘሎና ኣረኣእያ ብቐንዱ ኣብ ብሕታዊ ምርጫ እቲ ተጻወትቲ ኸም ዚምርኰስ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ስዊት ቦናንዛ ባህ ዜብልን ባህ ዜብልን ጸወታ እኳ እንተ ኣለዋ ተመክሮኣ ግና ከከም ምርጫን ኣጸሓሕፋን ኪፈላለ ይኽእል እዩ

 1. ሓድሽ ጸወታ፦እቲ ቐዋሚ ደሞዝ ዘይብሉ 6x5 መሐበሪ ኸምኡውን እቲ ትምብል ዚብሃል ዓይነት መወዓውዒ ፍሉይ ተመክሮ እዩ ዘለዎ።
 2. ማራኺ ንድፊ፦ፍረ ነገር ካራሜላ ዘለዎ ድሙቕን ሕብራዊ ስእልታት ነቲ ጸወታ ብዓይኒ ኸም ዚስሕብ ይገብሮ።
 3. ልዑል ዓወት ናይ ምርካብ ተኽእሎ፦እቲ ዝለዓለ ዓወት ናይቲ ጸወታ ክሳዕ 21,100x ክበጽሕ ይኽእል ኢዩ እዚ ኸኣ ኣብ ናይ ስኮት ጸወታ ኣዝዩ ልዑል ኢዩ።
 4. ናጻ ዓንዲ ሕቘ ምስ ብዙሕ ነገራት ዚተሓሓዝ መዳይ፦እቲ ምስ ማልቲፕልየርስ ዚተሓሓዝ ናጻ ስፒንስ ተወሳኺ ሓጐስን ዓብዪ ዓወት ናይ ምርካብ ኣጋጣምን ይውስኽ።
 5. ልዑል RTP -ኣር. ቲ. ፒ. ዳርጋ 96.48% - 96.51% እዩ ፣ እዚ ኸኣ ካብቲ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ገምጋም ንላዕሊ እዩ ።
 6. ኣንት ውርርድ ናጻ ናይ ምፍታል ኣጋጣሚታት ከም ዝውስኽ ምግባር -እታ ኣንት ቤት እትብሃል ዓምዲ ብናጻ ኽትዘውር እትኽእለሉ ኣጋጣሚ ብዕጽፊ ይውስኽ፣ ኰይኑ ግና ዋጋ እቲ መፈተሺ ነቝጣ እናወሰኸ ይኸይድ እዩ።
 7. ተንቀሳቓሲ ምትሕውዋስ፦ እቲ ጸወታ ብሞባይል ዚስራሕ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት እዩ ዚመሓየሽ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ብሮውዘርኰነን ኣብ ኣወዓዕላኡን ንኽትጻወቶ የኽእለካ። ነቲ ስዊት ቦናንዛ APK ካብቲ ኣብ ጎልጋል Play ዚርከብ ሊንክ ከተራግፎ ትኽእል ኢኻ
 1. ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፦እዚ ጸወታ እዚ ነቶም ዝያዳ ርግኣትን ተደጋጋምን ዓወት ክረኽቡ ዝደልዩ ተጻወትቲ ዘይበቅዕ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
 2. ጕድለት ዕቤት ጃክፖት ፦እቶም በብደረጃኡ እናዓበየ ዚኸይድ ጃክፖት ዘለዎም ተወዳደርቲ ጕድለት እቲ ቦታ ኺጐድሎም ይኽእል እዩ።
 3. ናይ ኣንተ ውርርድ ሓደጋ - ኣንት ቤት መቝሽሽ ንኽትረክብ ዘሎካ ኣጋጣሚ ዚውስኽ እኳ እንተ ዀነ ዋጋ ምፍታል እውን ይውስኽ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ቀልጢፉ ኼጥፍኣካ ይኽእል እዩ ።
 4. ንገሊኣቶም ኣዝዩ ጥዑም ክኸውን ይኽእል ኢዩ -ፍረ ነገርን ስእልታትን ንገሊኦም ተጻወትቲ ኣዝዩ ብሩህ ወይ ቍልዕነት ዝመልኦ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
 5. ናይ መጀመርታ ጸገም፦እቲ ጸወታ ዘይልሙድ ቅርጽን መልክዕን ሓደስቲ ተወዳደርቲ ንኺርድእዎ ኣጸጋሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

መልሲ ሕቶታት ፦

ስዊት ቦናንዛ ብፕራግማቲክ Play እተፈጥረ ናይ ማሽናት ጸወታ ኢዩ። ፍረታትን ምቁር ነገራትን ዝሓዘ 6x5 መስመር ኣለዋ ፣ ሓደ ኻብዚ ፍረታት እዚ ምልክት ፋሕ ከም ዚብል ዚሕብር እዩ ። ኣብቲ ጸወታ ንጹር ቍጽሪ ፓይላይን የለን ። ምልክት ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ እዩ ዚምርመር

ኣብ ወብ ሳይትና ብናጻ ስዊት ቦናንዛ ኽትጻወት ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣማራጺ እዚ ኣራጊፍካ ወይ ምዝገባ ኣየድልን እዩ። እቲ ኣብቲ ጸወታ ዘሎ ናይ ዲሞ ሕሳብ ነቲ ገጽ እንደገና ምስ ጸዓንዎ ወይ በቲ ጠውቕ ምስ ኣሐጐሶ ብኡንብኡ ዜሮ እዩ ዚኸውን። ስለዚ ክብሪ ፈጺሙ ኣይውዳእን ኢዩ ።

ኣርባዕተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምልክታት ሎሊፖፕ ኣብቲ ሸዀናኡ ኺርአ ኸሎ ናጻ ዓንዲ ሕቘ እዩ ዚንቀሳቐስ ። እዚ ኸኣ ኣብ ፈለማ 10 ፍሪስፓይን ይህበካ ኣብ እዋን ናጻ ዙረት ከኣ ተወሳኺ ፋሕ እንተ ኢልካ ዝያዳ ዙረት ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ

ኣብ ስዊት ቦናንዛ ኻብ 21,100x ክሳዕ 21,175x ኢኻ እትኸፍል ። ሳላ እቲ ብዙሕ ሕብሪ ዘለዎ ቦምባታት (መብዛሕትታት) ኪርአን ብሓደ ኺእከብን ዚኽእል ፍሪስፓይን (ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕቶ) እዚ ዓብዪ ዓወት እዚ ኺርከብ ይከኣል እዩ

ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ስዊት ቦናንዛ ዝርከብ ተወዳዳሪ 96.48% ክሳዕ 96.51% ኢዩ ። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ እተዋረደ ገንዘብ ብኡንብኡ ዘይኰነስ ድሕሪ ግዜ ናብ ተጻወትቲ ኸም ዚምለስ ዚገልጽ ክልሰ-ሓሳባዊ ሚእታዊት ይሕብር

ኣብ ትሕቲ እቲ ጸወታ ነዚ ዅነታት እዚ ኽትገልጾ እትኽእለሉ ዅነታት ኣሎ። ንዅሉ እቲ ዅነታት ድሕሪ ምምራጽካ ነቲ ኣብ ጸወታ ዘሎ ዅነታትን ኣቀማምጣታትን ንምቕያር ኣብታ Update game ጠውቕ።

ስዊት ቦናንዛ እቶም ተጻወትቲ ነቲ ናይ እግሪ ውርርድኦም ብ25 ሚእታዊት ክብ ኬብልዎን ነቲ ብናጻ ዚዘውር ምልክት ስካን ኬውርዱሉን ዚኽእሉሉ ኣንት ቤት ዚበሃል ዓይነት ፊልም ኣለዋ ። ካልእ ጐሊሑ ዝርአ መዳይ ከኣ እቲ ናይ ዓወት ምልክታት ዝጠፍኣሉን ሓደስቲ ኣብ ቦታኡ ዝወድቁሉን ኣብ ሓደ መፈተሺ ነቝጣ ተወሳኺ ዓወት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዘለዎ ምውዳቕ ኢዩ።

ጥዑም ጸወታ ቦናንዛ ኣብ ሞባይል ክትጻወት ትኽእል ኢኻ። ኤች. ኤም.5 ብዚብሃል ተክኖሎጂ እዩ ተፈጢሩ ፣ እዚ ኸኣ ምስ ኮምፕዩተራትን ሞባይል ተሌፎናትን ታብለትን ከም ዚቃዶ ይገብሮ

ስዊት ቦናንዛ ብኢንተርነት ምጽዋት ብሓፈሻኡ ኸም ሓደጋ ጌርካ እዩ ዚርአ ። ይኹን እምበር ሓበሬታ ንምዕቋብን ፍትሓዊ ብዝዀነ መገዲ ንምጽዋትን ኣብ ዜተኣማምንን ድሕንነት ዘለዎን ወብ ሳይታት ምጽዋት ኣገዳሲ እዩ። ደረት ዘይብሉ ክረዲት ካርድ ኣብ ክንዲ ናይ ሓቂ ገንዘብ ስለ ዝዝውተር ኣብቲ ናይ ዲሞ ትርጕም ዋላ ሓንቲ ሓደጋ ኣየጋጥመካን ኢዩ። ዋላ እውን እንተ ተወድአ ነቲ ጸወታ እንደገና ኸተራግፎ ትኽእል ኢኻ፣ እቲ ክረዲት ካርድ ድማ ብኡንብኡ ኺወሓጠልካ እዩ

ምቁር ቦናንዛ ባህላዊ ጃክፖት የብላን ። እቲ ጸወታ ብዝያዳ ኣብቲ ናጻ መፈተሺ ነቝጣታቱን መብራህቱን እዩ ዜተኵር ፣ እዚ ኸኣ ናብ ዓብዪ ዓወት ኪመርሕ ይኽእል እዩ

እዚ ጸወታ እዚ ማእከላይን ብርቱዕን ዘይምርግጋእ ኣለዎ ፣ እዚ ኸኣ ብተደጋጋሚ ንኣሽቱ ዓወታትን ምስ ግዜ ዝያዳ ደሞዝ ናይ ምኽፋል ተኽእሎን ዜጠቓልል እዩ

ብ25 ሰነ 2019 ስዊት ቦናንዛ ብፕራግማቲክ Play ወጸት

እወ ስዊት ቦናንዛ ብሞባይል ተሌፎን ክትጻወት ስለ እትኽእል ክትጻወት ትኽእል ኢኻ። ነቲ ጸወታ ምእንቲ ኽትጥዕሞ ነቲ ኣብ ታሕተዋይ የማን ዘሎ መኣዝን ብምጥዋቕ ናብ ምሉእ ስክሪን ኪድ

እቲ ጸወታ ሽዱሽተ ሪል ኣለዎ

ኣብ ስዊት ቦናንዛ ዝወሓደ ውርርድ ኣብቲ ኣብቲ ዅነታት ዝገለጽካዮ ባጤራ 0.20 ሰናቲም ኢዩ

ስዊት ቦናንዛ ዳግም ክትርአ ዘይትኽእል እኳ እንተ ዀነት ብዓወት ዚርአ ምልክታት ብሓድሽ ምልክታት ዚትካእ ኰይኑ ኣብ ሓደ ፈትሊ ንኽትዕወት ተወሳኺ ኣጋጣሚ ይኸፍተላ

ዘይምእባዩ

SWEETBONANZA.RUN ንመዘናግዒ ዚኸውን መድረኽ እዩ። ኣብዚ ኣወዓዕላ እዚ ናይ ምዕዋት ኣጋጣሚ ምስቲ ኣብ ናይ ሓቂ ጸወታታት ናይ ምዕዋት ኣጋጣሚ ሕደ ኣይኰነን። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ልዕሊ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም በጽሕታት ኪርከብ ይከኣል እዩ። ነዚ ብናጻ ዚስራሕ ኣፕሊኬሽን ምጽዋት ባህ ይብለካ!